Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonych na stronie internetowej MPiPS:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego (mKDR).  Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać nie tylko swoje Karty, ale również Karty pozostałych członków rodziny. Aplikacja mKDR umożliwia łatwe i szybkie znalezienie najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki usłudze geolokalizacji.
Osoby zainteresowane otrzymaniem elektronicznej Karty Dużej Rodziny uzyskają informację tutaj
Informacja.
Informujemy, że firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację on-line.
Na stronie rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl został uruchomiony Moduł Obsługi Partnera. Dzięki niemu firmy i instytucje zainteresowane zapewnieniem zniżek dla rodzin wielodzietnych mogą zgłosić chęć dołączenia do programu Karta Dużej Rodziny poprzez e-deklarację.

Druki do pobrania:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Oświadczenie rodziców

Oświadczenie o kontynuowaniu nauki

Oświadczenie o pozostawaniu w pieczy zastępczej


Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej

Program „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej”, zwany dalej Programem został przyjęty na posiedzeniu Rady Miasta Lubartów w dniu 23 kwietnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXIV/186/13. W drodze Zarządzenia Nr VI/496/13 Burmistrza Miasta z dnia 9 sierpnia 2013 roku ustalone zostało logo Programu, wzór karty „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i rodziny Zastępczej”, wzór wniosku, wzór porozumienia oraz procedura przyznawania, wydawania i korzystania z karty.

Cele programu:

  • wspieranie rodzin wielodzietnych,
  • promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej i rodziny zastępczej,
  • ułatwianie rodzinom wielodzietnym i rodzinom zastępczym dostępu do dóbr kultury, sportu i rozrywki.

Zgodnie z ww. Uchwałą, uprawnionymi do korzystania z programu są członkowie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, zamieszkujących na terenie miasta Lubartów, wychowujących co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje, oraz do 25 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica.
Obecnie Programem objętych jest 60 rodzin.

Data opublikowania: 09:23, 14 kwietnia 2014