Lubartowskie Towarzystwo Regionalne

Lubartowskie Towarzystwo Regionalne istnieje od 11 września 1955 roku. Powstało z inicjatywy lubartowskiej inteligencji, głównie nauczycieli. Nawiązywało do międzywojennej działalności Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki w Lubartowie, którego podstawowym celem było: “usunięcie piętna i następstw długiej niewoli poprzez utworzenie ośrodka kulturalno – oświatowego”. Ten sam cel połączył lubartowską inteligencję po II wojnie światowej, dlatego z jej inicjatywy powstało Koło Miłośników Historii oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Lublinie. Rozbudowano zakres działalności akcentując wątki poznawcze, wychowawcze, patriotyczne i popularyzatorskie. W korespondencji z 8 sierpnia 1957 roku do Wandy Śliwiny / działaczki PTMS, zamieszkałej wówczas we Wrocławiu / lubartowscy regionaliści pisali: “Zapalony znicz życia kulturalnego przez Wasz zespół jeszcze w 1917 roku będziemy podtrzymywać nadal, niech płonie jasnym światłem i ukazuje piękno Ziemi Lubartowskiej w przeszłości i teraźniejszości”. Po trzech latach działalności Koło Miłośników Historii przekształciło się w samodzielne Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubartowskiej, zatwierdzając statut i wybierając Zarząd na walnym zgromadzeniu członków w dniu 15 czerwca 1958 roku. W tej formule SMZL prowadziło działalność do 21 maja 1977 roku, kiedy to nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwaliło zmianę nazwy i statutu – przyjęto nazwę Lubartowskie Towarzystwo Regionalne. Cele pozostały bez zmian. Nowa nazwa spowodowana została potrzebą dostosowania się Towarzystwa do wprowadzonego w 1975 r. innego podziału administracyjnego państwa. Pod tą nazwą LTR prowadzi działalność po dzień dzisiejszy.

Lubartowskie Towarzystwo Regionalne od początku do chwili obecnej działalność na terenie miasta Lubartowa i powiatu lubartowskiego prowadzi całkowicie społecznie i bezinteresownie. Będąc kontynuatorem działalności poprzedników, z troską pielęgnuje tradycję, upowszechnia historię, dokumentuje teraźniejszość.

Do najważniejszych i trwałych osiągnięć lubartowskich regionalistów zaliczyć należy:

 1. Zapoczątkowanie gromadzenia wytworów sztuki ludowej, pamiątek, fotografii, dokumentów i różnych innych cennych eksponatów o wartości historycznej.
 2. Zorganizowanie i uroczyste otwarcie w dniu 17 października 1970 r. Muzeum Regionalnego w Lubartowie, w zabytkowym dworku przy ul. Kościuszki 28, gdzie mieści się również siedziba Towarzystwa. Z dniem 1 stycznia 2015 r. prowadzenie muzeum przejęło Miasto Lubartów. Od tej pory funkcjonuje ono pod nazwą Muzeum Ziemi Lubartowskiej.
 3. Upamiętnienie, tablicami na budynkach, pobytu w Lubartowie: Klemensa Junoszy Szaniawskiego /ul. Kościuszki 3/ i Bolesława Prusa /ul. Lubelska 37/.
 4. Wydanie: dwudziestu tomów książki “Lubartów i Ziemia Lubartowska”; pięciu medali pamiątkowych z Piotrem Firlejem, Pawłem Karolem Sanguszką, Bł. O. Honoratem Koźmińskim, Barbarą z Duninów Sanguszkową i Wandą Śliwiną; 5 edycji kartki pocztowej z tekstem historycznym i opisem herbu miasta; kilku tomików poezji zasłużonych regionalistów oraz zbioru wierszy o Lubartowie pt. “Jedyne takie miejsce na ziemi…” i esejów Mirosława Dereckiego pt. “Mój Lubartów”.
 5. Współudział w wydaniu książek monograficznych Zespołów Śpiewaczych z Ostrówka i z Rozkopaczewa oraz scenariuszy widowisk obrzędowych z Rozkopaczewa a także monografii wydanej przez Urząd Miasta Lubartów pt. „Lubartów w dziejach od czasów najdawniejszych do współczesności”.
 6. Zorganizowanie – wspólnie z radami miast i gmin – sesji popularnonaukowych nt. dziejów: Lubartowa, Kamionki, Ostrowa Lubelskiego, Michowa, a ponadto systematycznie organizowanych w Lubartowie – głównie dla nauczycieli, a także dla młodzieży i z udziałem młodzieży – o tematyce: regionalnej, ekologicznej, historycznej, literackiej, a także  popularyzującej zasługi dla miasta: ks. Aleksandra Szulca, Wandy Śliwiny, Józefa Lulka.
 7. Wspólnie z władzami Miasta zorganizowanie dwóch spotkań z zacnymi i społecznie zasłużonymi mieszkańcami oraz czterech spotkań z Lubartowianami zamieszkałymi w różnych częściach kraju pn. “Moje więzi z Lubartowem”.
 8. Upowszechnianie historii miasta i ludzi “naszej Małej Ojczyzny” poprzez: stałą ekspozycję o dziejach miasta i systematyczne organizowanie wystaw czasowych w Muzeum Ziemi Lubartowskiej; cykliczne konkursy dla młodzieży szkolnej, mające na celu pogłębianie wiedzy o miejscu zamieszkania, siedem edycji konkursu dla studentów na prace magisterskie o tematyce regionalnej, a także poprzez oprowadzanie wycieczek, pogadanki i odczyty na zapotrzebowanie różnych grup.
 9. Współorganizowanie – głównie z parafiami – koncertów chóralnych i zespołów ludowych dla uświetniania uroczystości odpustowych, patriotycznych i okolicznościowych.
 10. Wspólnie z Muzeum przyczynienie się do odtworzenia lubartowskich strojów regionalnych dla 17 zespołów ludowych w powiecie, opieka merytoryczna nad tymi zespołami i popularyzacja ich dorobku, także w wydawnictwach książkowych.
 11. W trosce o zabytki kultury, a także pamięć o zasłużonych przodkach, przyczynienie się do renowacji 25 pomników cmentarnych i stała opieka nad nimi; zorganizowanie od 2011r. ośmiu kwest w dniu 1 listopada w celu zbiórki środków na restaurację nagrobków.
 12. Zorganizowanie czterech aukcji dla wsparcia finansowego restaurowanych dzieł sztuki w kościele pw. św. Wawrzyńca oo. Kapucynów.

13    Pielęgnowanie tradycji i dokumentowanie przejawów życia społeczno-kulturowego w mieście i powiecie.

 1. Udział w ważniejszych przedsięwzięciach i wydarzeniach miasta oraz powiatu,  mających znaczenie społeczno-kulturowe, patriotyczno-historyczne czy też religijne.

Lubartowskie Towarzystwo Regionalne na koniec 2020 r. liczyło 313 członków indywidualnych – miłośników Ziemi Lubartowskiej – również mieszkających w Lublinie, Warszawie, Poznaniu, Olsztynie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Grodzisku Mazowieckim, Legionowie oraz poza granicami kraju -w Niemczech. Osiem instytucji i stowarzyszeń jest członkiem zbiorowym – prawnym LTR. Są to: Cech Rzemiosł Różnych, SOLBET S.A. Lubartów, Powszechna Spółdzielnia Spożywców “Jedność”, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowe Koło Pszczelarzy, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespół Śpiewaczy “Ostrowianki” w Ostrówku, Zespół Śpiewaczy “Górczanki” w Górce Lubartowskiej.

Funkcję prezesa LTR sprawowali kolejno: Jan Mangold, Adam Owsikowski, Feliks Wiśniewski, Józef Lulek, Roman Kornacki i Maria Kozioł. Pracą Towarzystwa kieruje Zarząd wybierany co cztery lata podczas Walnego Zebrania Członków. Od 17 lipca 2021 r. jego skład jest następujący:

– prezes – Ewa Sędzimierz;- wiceprezesi – Zofia Zdunek i Janusz Bodziacki;

– sekretarz – Grażyna Antoniuk;- skarbnik –Barbara Kurant;- Księgowa – Urszula Janczara,

członkowie: Marcin Bronisz, Izabella Dybała, Michał Filipowicz, Ludmiła Romaneczko, Agnieszka Sachar; Monika Sulowska, Joanna Smolarz, Grzegorz Szyszko, Zbigniew Zarzycki.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: – Joannę Nakonieczną jako przewodniczącą oraz członków Marię Wójcicką i Stanisława Krzemińskiego.

 

Data opublikowania: 00:04, 10 kwietnia 2004