Lubartowskie Towarzystwo Regionalne

 

Lubartowskie Towarzystwo Regionalne istnieje od 11 września 1955 roku. Powstało z inicjatywy lubartowskiej inteligencji, głównie nauczycieli, w nawiązaniu do międzywojennej działalności Polskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki w Lubartowie, którego podstawowym celem było: “usunięcie piętna i następstw długiej niewoli poprzez utworzenie ośrodka kulturalno – oświatowego”. Ten sam cel łączył lubartowską inteligencję po II wojnie światowej, dlatego z jej inicjatywy powstało Koło Miłośników Historii Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Lublinie z poszerzonymi celami o : wychowawcze, poznawcze, patriotyczne, popularyzatorskie. W korespondencji z 8 sierpnia 1957 roku do Wandy Śliwiny / działaczki PTMS, zamieszkałej wówczas we Wrocławiu / lubartowscy regionaliści pisali: “Zapalony znicz życia kulturalnego przez Wasz zespół jeszcze w 1917 roku będziemy podtrzymywać nadal, niech płonie jasnym światłem i ukazuje piękno Ziemi Lubartowskiej w przeszłości i teraźniejszości”. Po trzech latach działalności: Koło Miłośników Historii przekształciło się w samodzielne Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubartowskiej, zatwierdzając statut i wybierając Zarząd na walnym zgromadzeniu członków w dniu 15 czerwca 1958 roku. 

W tej formule SMZL prowadziło działalność do 21 maja 1977 roku, kiedy to nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwaliło zmianę nazwy i statutu – przyjęto nazwę Lubartowskie Towarzystwo Regionalne. Cele pozostały bez zmian. Nowa nazwa spowodowana została potrzebą dostosowania się Towarzystwa do wprowadzonego w 1975 r. innego podziału administracyjnego państwa. Lubartowskie Towarzystwo Regionalne od początku do chwili obecnej działalność na terenie miasta Lubartowa i powiatu lubartowskie-go prowadzi całkowicie społecznie i bezinteresownie. Będąc kontynuatorem działalności poprzedników, z troską pielęgnuje tradycję, upowszechnia historię, dokumentuje teraźniejszość. Do najważniejszych i trwałych osiągnięć lubartowskich regionalistów zaliczyć należy: 

 


 

  1.        Zapoczątkowanie gromadzenia wytworów sztuki ludowej, pamiątek, fotografii, dokumentów i różnych innych cennych eksponatów o wartości historycznej.

2.        Zorganizowanie i uroczyste otwarcie w dniu 17 października 1970 r. Muzeum Regionalnego w Lubartowie, w zabytkowym dworku przy ul. Kościuszki 28, gdzie mieści się również siedziba Towarzystwa.

3.        Upamiętnienie, tablicami na budynkach, pobytu w Lubartowie: Klemensa Junoszy Szaniawskiego /ul. Kościuszki 3/ i Bolesława Prusa /ul. Lubelska 37/.

4.        Wydanie: osiemmnastu tomów książki “Lubartów i Ziemia Lubartowska”, czterech medali pamiątkowych z Piotrem Firlejem, Pawłem Karolem Sanguszką, Bł. O. Honoratem Koźmińskim, Barbarą z Duninów Sanguszkową, 4 edycji kartki pocztowej z tekstem historycznym i opisem herbu miasta, kilku tomików poezji zasłużonych regionalistów oraz zbioru wierszy o Lubartowie pt. “Jedyne takie miejsce na ziemi…” i esejów Mirosława Dereckiego pt. “Mój Lubartów”.

5.        Współudział w wydaniu książek monograficznych Zespołów Śpiewaczych z Ostrówka i z Rozkopaczewa oraz scenariuszy widowisk obrzędowych z Rozkopaczewa.

6.        Zorganizowanie – wspólnie z radami miast i gmin – sesji popularnonaukowych nt. dziejów: Lubartowa, Kamionki, Ostrowa Lubelskiego, Michowa, a ponadto systematycznie organizowanych w Lubartowie – głównie dla nauczycieli, a także dla młodzieży i z udziałem młodzieży – o tematyce: regionalnej, ekologicznej, historycznej, literackiej, a także  popularyzującej zasługi dla miasta: ks. Aleksandra Szulca, Wandy Śliwiny, Józefa Lulka.

7.        Wspólnie z władzami Miasta zorganizowanie dwóch spotkań z zacnymi i społecznie zasłużonymi mieszkańcami oraz czterech spotkań z Lubartowianami zamieszkałymi w różnych częściach kraju pn. “Moje więzi z Lubartowem”.

8.        Upowszechnianie historii miasta i ludzi “naszej małej Ojczyzny” poprzez: stałą ekspozycję o dziejach miasta i systematyczne organizowanie wystaw czasowych w Muzeum Regionalnym, cykliczne konkursy dla młodzieży szkolnej, mające na celu pogłębianie wiedzy o miejscu zamieszkania, cykliczne konkursy dla studentów na prace magisterskie o tematyce regionalnej, a także poprzez oprowadzanie wycieczek oraz pogadanki i odczyty na społeczne zapotrzebowanie.

9.        Współorganizowanie – głównie z parafiami – koncertów chóralnych i zespołów ludowych dla uświetniania uroczystości odpustowych, patriotycznych i okolicznościowych.

 

10.     Wspólnie z Muzeum Regionalnym przyczynienie się do odtworzenia lubartowskich strojów regionalnych dla 17 zespołów ludowych w powiecie, opieka merytoryczna nad tymi zespołami i popularyzacja ich dorobku, także w wydawnictwach książkowych.

11.   W trosce o zabytki kultury, a także pamięć o zasłużonych przodkach, przyczynienie się do renowacji 13 pomników cmentarnych i stała opieka nad nimi, zorganizowanie od 2011r. trzech kwest w dniu 1 listopada na kontynuowanie ich restauracji.

12. Zorganizowanie dwóch aukcji dla wsparcia finansowego restaurowanych dzieł sztuki w kościele pw. św. Wawrzyńca oo. Kapucynów.

13    Pielęgnowanie tradycji i dokumentowanie przejawów życia społeczno-kulturowego.

14.  Udział w ważniejszych przedsięwzięciach i wydarzeniach miasta oraz powiatu,  mających znaczenie społeczno-kulturowe, patriotyczno-historyczne czy też religijne.

  Lubartowskie Towarzystwo Regionalne na koniec 2016 r. liczło 314 członków indywidualnych – miłośników Ziemi Lubartowskiej – również mieszkających w Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Olsztynie, Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Rybniku, Grodzisku Mazowieckim, Legionowie oraz poza granicami kraju: w Austrii i Niemczech. 
   Osiem instytucji i stowarzyszeń jest członkiem zbiorowym – prawnym. Są to: Cech Rzemiosł Różnych, SOLBET S.A. Lubartów, Powszechna Spółdzielnia Spożywców “Jedność”, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowe Koło Pszczelarzy, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej, Zespół Śpiewaczy “Ostrowianki” KGW w Ostrówku, Zespół Śpiewaczy “Górczanki” w Górce Lubartowskiej.
   Fukcję prezesa sprawowali kolejno: Jan Mangold, Adam Owsikowski, Feliks Wiśniewski, Józef Lulek, Roman Kornacki i od 1992 roku – Maria Kozioł. Pracą Towarzystwa kieruje Zarząd wybierany co cztery lata podczas Walnego Zebrania Członków. Od 20 listopada 2016 r. jego skład jest następujący: 
– prezes – Maria Kozioł,
– wiceprezesi – Ewa Sędzimierz i Zofia Zdunek,
– sekretarz – Izabella Dybała,
– skarbnik – Gazimiera Goś,
– Ksiegowa – Maria Malessa,
– członkowie: Grażyna Antoniuk, Janusz Bodziacki, Marcin Bronisz, Michal Filipowicz, Alicja Rokicka, Andrzej Sekuła, Joanna Smolarz, Krzysztof Świć, Grzegorz Szyszko, Zbigniew Zarzycki.

Tego samego dnia wybrana została Komisja Rewizyjna w składzie:
– przewodnicząca – Urszula Sławecka,
– członkowie: Stanisław Krzemiński i Joanna Nakonieczna.     


  Działania Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego w  2018 roku

Data opublikowania: 00:04, 10 kwietnia 2004