Czyste Powietrze

Jest to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

 

Punkt konsultacyjno-informacyjny

Na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a Gminą Miasto Lubartów został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny, w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach  pracy urzędu tj. 7.30- 15.30.

Co przygotować przed składaniem wniosku o dofinansowanie?

1. konto zarejestrowane na stronie: https://gwd.nfosigw.gov.pl
2. Dane Wnioskodawcy: Imię i nazwisko, PESEL/NIP, Tel. Kontaktowy, e-mail
3. Informacje o współmałżonku: Imię i nazwisko, PESEL
4. Adres zamieszkania
5. Adres do korespondencji
6. Numer rachunku bankowego
7. Numer księgi wieczystej budynku/lokalu mieszkalnego
8. Numer działki (zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków)
9. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy
10. Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego [m2]
11. Data rozpoczęcia przedsięwzięcia (data poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego – wystawienia pierwszej faktury)
12. Dokładny zakres przedsięwzięcia –Jeśli wniosek ma dotyczyć termomodernizacji budynku, należy podać: powierzchnię planowanego docieplenia, powierzchnię wymienianej stolarki okiennej, powierzchnię stolarki drzwiowej [m2]
13. wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaświadczenie o dochodach (dla podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania) lub inne dokumenty, z których wynika dochód beneficjanta (np. PIT-y itp.)
14. umowy z wykonawcami zawarte w celu prefinansowania, zgodne z wzorem WFOŚiGW Lublin (w przypadku dotacji z prefinansowaniem).

Stan wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Miasta Lubartów (do 30 grudnia 2022 r.):

 

 

Przydatne linki:

 

Archiwum: 

1. Jak pozyskać środki z „Czystego powietrza” – spotkanie informacyjne z mieszkańcami
2. Dofinansowanie na wymianę pieca – spotkanie informacyjne z mieszkańcami

 

Data opublikowania: 09:57, 17 października 2022