Księga Pamięć i Zobowiązanie

Każde miejsce na ziemi i każdy człowiek ma swoją własną historię. Każda historia, jeśli nie jest upamiętniana słowem,  zanika w ludzkiej pamięci. A przecież pamięć o przodkach jest miarą naszej kultury i  nas samych. To fundament naszej tożsamości narodowej, lokalnej i rodzinnej. To świadomość wspólnych losów, wartości i doświadczeń. To poczucie zakorzenienia tu –  na tej ziemi, wśród tych ludzi, w czasie, w którym przyszło nam żyć i działać. To poważanie i wdzięczność za bezcenny depozyt, pozostawiony nam przez naszych poprzedników. To sięganie pamięcią do Tych, co swoim czynem, wiedzą i miłością stworzyli podstawy naszej egzystencji. To wreszcie zobowiązanie, abyśmy w łańcuchu pokoleń, żyjących na tej lubartowskiej ziemi, tworzyli nowe dobro. Pomni tego wszystkiego pragniemy niniejszym przywołać, upamiętnić i uhonorować tych naszych przodków, poprzedników i współmieszkańców,  którym na tej ziemi przyszło żyć i działać, tworząc Dobro któremu na imię Lubartów.
Przypomnijmy  zatem postaci: założycieli i właścicieli tego miasta z rodu Firlejów i Sanguszków którym Miasto zawdzięcza powstanie i rozwój w najdawniejszych czasach; proboszczów i duchownych lubartowskiego Kościoła od powstania miasta w trudzie i poświęceniu zabiegających o duchowy rozwój jego mieszkańców; budowniczych i artystów, wznoszących lubartowskie barokowe budowle –  po dzień dzisiejszy będące chlubą naszego miasta; bohaterskich powstańców, walczących na ziemi lubartowskiej z zaborcą rosyjskim w powstaniu listopadowym i styczniowym; krzewicieli lokalnych tradycji i historii „ku pokrzepieniu serc” i kształtowaniu naszej tożsamości  w latach niewoli narodowej; bohaterskich żołnierzy I wojny światowej i Legionów Józefa  Piłsudskiego, wałczących o niepodległość; lubartowskich samorządowców, nauczycieli, urzędników i przedsiębiorców, budujących zręby nowej rzeczywistości w odrodzonej po latach zaborów Rzeczypospolitej; żołnierzy Września, członków ruchu oporu z lat okupacji hitlerowskiej, walczących o wolność i niepodległość; organizatorów i uczestników wielkiej opozycji solidarnościowej z lat PRL  podejmujących walkę o to „aby Polska była Polską” społeczników przez lata budujących naszą małą Lubartowską Ojczyznę.

Historię Lubartowa tworzyli ludzie wyjątkowi, wybitni bohaterowie
niestrudzeni w walce o niepodległość i tożsamość narodu polskiego.
Ich życiorysy zostały zapisane w księdze miejskiej Pamięć i Zobowiązanie.
Oddajemy im cześć….

Data opublikowania: 13:27, 27 lipca 2016