Nowa forma dokumentu elektronicznego (mKDR)

 


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonych na stronie internetowej MPiPS:
 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/


Z dniem 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego (mKDR). 
 
Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać nie tylko swoje Karty, ale również Karty pozostałych członków rodziny.
Aplikacja mKDR umożliwia łatwe i szybkie znalezienie najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki usłudze geolokalizacji.
 
Osoby zainteresowane otrzymaniem elektronicznej Karty Dużej Rodziny uzyskają informację tutaj

Informacja.
 
Informujemy, że firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację on-line. 
 
Na stronie rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl został uruchomiony Moduł Obsługi Partnera. Dzięki niemu firmy i instytucje zainteresowane zapewnieniem zniżek dla rodzin wielodzietnych mogą zgłosić chęć dołączenia do programu Karta Dużej Rodziny poprzez e-deklarację
 

Druki do pobrania:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Oświadczenie rodziców

Oświadczenie o kontynuowaniu nauki

Oświadczenie o pozostawaniu w pieczy zastępczej


Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej

Program „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej”, zwany dalej Programem został przyjęty na posiedzeniu Rady Miasta Lubartów w dniu 23 kwietnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXIV/186/13. W drodze Zarządzenia Nr VI/496/13 Burmistrza Miasta z dnia 9 sierpnia 2013 roku ustalone zostało logo Programu, wzór karty „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i rodziny Zastępczej”, wzór wniosku, wzór porozumienia oraz procedura przyznawania, wydawania i korzystania z karty.


Cele programu:

  • wspieranie rodzin wielodzietnych,
  • promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej i rodziny zastępczej,
  • ułatwianie rodzinom wielodzietnym i rodzinom zastępczym dostępu do dóbr kultury, sportu i rozrywki.

Zgodnie z ww. Uchwałą, uprawnionymi do korzystania z programu są członkowie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, zamieszkujących na terenie miasta Lubartów, wychowujących co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje, oraz do 25 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica.
Obecnie Programem objętych jest 60 rodzin. 

 

Dokumenty do pobrania

Partnerzy Programu

Zarządzenie Nr VI/496/13 – wprowadzające

Zarządzenie Nr VII/752/2018 – aktualne

Procedura przyznawania, wydawania i korzystania z Lubartowskiej Karty Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej

Wniosek o przyznanie karty Rodziny 3+

Formularz Porozumienie z Partnerem Programu

Partnerem programu mogą zostać instytucje publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą działające na terenie Miasta Lubartów, które udzielą ulg, zniżek, bonifikat dla beneficjentów Programu.

Aktualni partnerzy Programu:
 

Sala Zabaw „Super Kids”
      Lubartów, ul. Lubelska 75
      tel. 508 654-709
          oferowane zniżki:
               – 10% upustu na bilet wstępu do Sali Zabaw,
               – 10% upustu na imprezy okolicznościowe,


Centrum Obsługi Ubezpieczeniowo – Finansowej

              Genowefa Opalińska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
       Lubartów, ul. Armii Krajowej 16
       tel. 81 854-10-72, 81 855-45-39
 
       oferowane zniżki:
 
               15% zniżki – Ubezpieczenia Komunikacyjne:
                      a)odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów (OC) 
                      b) Auto Casco (AC+KR) – nie dotyczy ryzyk dodatkowych.
                       (Zniżka dotyczy wyłącznie osób fizycznych będących posiadaczami
                        samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych i ciężarowo
                        – osobowych o DMC do 3,5 tony).
 
                30% zniżki – Ubezpieczenia Majątkowe i Rolne

                     a) Bezpieczna rodzina ( z wyłączeniem ryzyka Assistance DOM)
                     b) Bezpieczny Dom w budowie
                     c) Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków.
                     d) Bezpieczna Zagroda.
                     e) Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład
                          gospodarstwa rolnego.


 

Apteka Zielona Danuta Wiśniewska Sp. z o.o.
         ul. Lubelska 20, 21-100 Lubartów
         tel. 81 854-24-20
 
        Informacja na miejscu.

 

Sklep wędkarsko – zoologiczny „MORMYSZKA”
          21–100 Lubartów
          ul. Lubelska 15
          tel. 502 349 123

oferowana zniżka:
15% upustu na cały asortyment


 

Hurtownia MEGASANIT
       Nowoczesne systemy grzewcze, wyposażenie łazienek,
       art. metalowe, art. elektryczne, narzędzia, farby

 

         21-100 Lubartów

         ul. 11 Listopada 1
         tel. 81 854-36-71
 

oferowana zniżka:
10% upustu na cały asortyment

 

Bank Spółdzielczy w Lubartowie
        21-100 Lubartów
        ul. Lubelska 95
        tel. 81 855-04-00
 
oferowana zniżka:
obniżenie oprocentowania kredytu konsumpcyjnego oraz obniżenie prowizji z tytułu udzielenia kredytu konsumpcyjnego (szczegóły).

 

JAZEK Jacek Tchórz
       21–100 Lubartów
       ul. Lubelska 61
       tel. 609 815 879

oferowana zniżka:
8 % zniżki na kurs prawa jazdy kat .B
 

CENTRUM PODATKOWE Magdalena Wawrzyńska – Świderska 
         21 – 100  Lubartów 
         ul. Legionów 37 
         tel.737 44 11 11
 
Oferowana zniżka: 
20% zniżki na sporządzenie rocznego zeznania podatkowego ( PIT-37, PIT-36, PIT-28 ).
 

„Kawa i Zabawa” Ewelina Jedlińska
ul. Powstańców Warszawy 1A
21-100 Lubartów
tel. 667 340 605

10% upustu na bilety wstępu oraz na imprezy okolicznościowe (urodziny dzieci)

Formularz Porozumienia z Partnerem Programu

 

Celem Programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Aktualny wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu jest dostępny na stronie:
 
 
Uprawnionymi do korzystania są rodziny wychowujące przynajmniej troje dzieci (do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują). Rodzice otrzymują kartę na czas nieokreślony. Osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wieku powyżej 18 roku życia karta wydawana jest na okres ważności orzeczenia. Dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 
Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
 
Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny:
 
1. należy złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,
 
2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty,
 
3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu,
 
4. spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.
 
Na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta oraz https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/ znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej.
Informacje o składaniu wniosku o Kartę Dużej Rodziny za pośrednictwem PIU EMp@tia można znaleźć za stronie https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/
 
W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty.
 

Data opublikowania: 10:09, 23 marca 2018