Ogłoszenie o rozeznaniu środowiska

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Ogłoszenie o rozeznaniu środowiska do udziału w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Gmina Miasto Lubartów w ramach ww. Programu zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami programu są:

1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

– wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

– wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

– wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

– wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Dostrzegając potrzebę uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie prowadzi rozeznanie środowiska, które pozwoli na objęcie jak największej grupy osób pomocą w ramach Programu, w którym udział jest całkowicie nieodpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w ww. Programie prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A, 21–100 Lubartów, tel. 81 855-44-50 lub 81 852-60-34 w terminie do 08.09.2023 r. Zgłoszenie zapotrzebowania nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy. Przyznanie usług asystenta będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Lubartów środków finansowych na realizację Programu.

Data opublikowania: 13:03, 14 marca 2024