REWITALIZACJA

 

 

Projekt pn.: Rewitalizacja centrum Miasta Lubartowa – zagospodarowanie Rynku II

 
Umowa nr 03/10-UDA-RPLU.03.02-00-06-069/10-00-0629 z dnia 30.01.2013 r.
 

  

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne,

Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich

 

 

Beneficjent : Miasto Lubartów ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów 

Opis Projektu:

Celem projektu  jest zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej Lubartowa poprzez poprawę estetyki centrum miasta oraz podjęcie działań na rzecz pobudzenia nowych form aktywności rewitalizowanego obszaru. Projekt obejmuje wymianę nawierzchni placu Rynek II, polepszenie stanu technicznego ulic i chodników oraz remont elewacji budynku Hali Targowej.


Zakresem projektu objęte są:

1.      infrastruktura drogowa (przebudowa ulic, chodników i parkingów wraz z budową odwodnienia)
2.      przebudowa placu miejskiego przy ul. Rynek II wraz odwodnieniem i obiektami małej architektury
3.      przebudowa sieci wodociągowej
4.      przebudowa oświetlenia przy ul. Rynek II i placu przy ul. Rynek II
5.      przebudowa linii kablowej NN z napowietrznej na kablową
6.      remont elewacji i dachu Hali Targowej z przystosowaniem pomieszczeń na potrzeby biura doradztwa zawodowego – Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) wraz z zakupem wyposażenia i montażem Infokiosku (Publiczny Punkt Dostępu do Internetu – PIAP)
 

 Realizowana w ramach projektu rewitalizacja przyczyni się do nadania obszarowi funkcji gospodarczych (warunki do rozwijania nowych gałęzi działalności), turystycznych (zmodernizowany rynek będzie stanowił zachętę do  odwiedzania przez turystów), kulturalnych (organizacja imprez kulturalnych na zrewitalizowanym placu) oraz społecznych (powstanie Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz ustawienie Publicznego Punktu Dostępu do Internetu).

 

Wartość całkowita projektu wynosi               7 432 639,11 PLN
W tym dofinansowanie w kwocie                  4 894 600,38 PLN

 Planowana data zakończenia realizacji projektu : 31.12.2014 r.

 

Data opublikowania: 12:02, 21 lutego 2013