Czas na Lubartów

www.PolskaWschodnia.gov.pl

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest kompleksowe przygotowanie terenu przy ul. Gazowej w Lubartowie pod inwestycje. Teren objęty projektem stanowi obszar przeznaczony pod produkcję, z dopuszczeniem lokalizowania usług komercyjnych.

Teren jest zlokalizowany w pobliżu obwodnicy Lubartowa, biegnącej w ciągu drogi krajowej Nr 19 (przyszła trasa S19). Dojazd do terenów inwestycyjnych jest możliwy od strony drogi krajowej oraz od strony miasta ulicami: Nowodworską lub Lipową (drogi powiatowe), pomiędzy którymi, równolegle do drogi krajowej, biegnie ul. Gazowa (droga gminna). Do terenów inwestycyjnych doprowadzona była również bocznica kolejowa, będąca odgałęzieniem od linii Lublin – Siedlce (uruchomienie bocznicy wymaga poniesienia pewnych nakładów na tory – dokładne położenie terenu wraz z zaznaczeniem dostępności komunikacyjnej prezentuje załączona mapka). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubartowa, w odniesieniu do omawianego terenu, wyznacza podstawowe przeznaczenie gruntów pod zakłady produkcyjne, bazy i zaplecza techniczne różnego rodzaju, urządzenia i obiekty produkcyjne. Ponadto mogą być tam również lokalizowane urządzenia komunikacji i infrastruktury technicznej, urządzenia ograniczające skażenie środowiska, zakłady przetwórstwa odpadów, zaplecza administracyjno-socjalne dla zakładów, szkoły przyzakładowe i ośrodki doskonalenia zawodowego oraz inne stanowiące uzupełnienie i wzbogacenie przeznaczenia podstawowego.

Cały obszar inwestycyjny pomiędzy ul. Lipową a Nowodworską, który zostanie uruchomiony dzięki realizacji niniejszego projektu posiada powierzchnię 57,15 ha i znajduje się na 273 działkach. Miasto będąc właścicielem terenów o łącznej powierzchni 21,4548 ha przystąpiło do procesu scalenia nieruchomości na obszarze 39,7863 ha. (umowa z wykonawcą zawarta została w listopadzie 2008r.). Pozwoli to na uzyskanie jednolitych terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 18,63 ha.

Bezpośrednim produktem przedkładanego projektu będzie kompleksowo uzbrojony teren inwestycyjny o powierzchni 18,63 ha. Potencjalnie, w ramach przyszłych podejmowanych przez samorząd działań, teren ten może zostać zwiększony do ok. 57 ha. (po uruchomieniu całości dostępnego terenu pomiędzy ulicami Nowodworska – Gazowa – Lipowa). Uzupełnienie gospodarczego oddziaływania  projektu stanowić będą tereny leżące na terenie Gminy Lubartów, po zachodniej stronie ulicy Gazowej. Ich potencjał to ok. 40 ha, i mogą one wykorzystywać infrastrukturę techniczną wybudowaną w ramach przedkładanego projektu bezpośrednio z ulicy Gazowej.

W ramach projektu wybudowane zostaną drogi umożliwiające obsługę tworzonych terenów inwestycyjnych wraz z uzbrojeniem w postaci: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej oraz kanalizacji umożliwiającej wstrzelenie światłowodu.

W ramach projektu wykonane zostanie:

 

–          1,44 km wybudowanej drogi,

 

–          1,17 km przebudowanej drogi,

 

–          1,19 km wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej,

 

–          2,42 km wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej,

 

–          1,41 km wybudowanej sieci wodociągowej,

 

–          1,40 km wybudowanej kanalizacji światłowodowej.

 

 

Produktami projektu będą:

 

  1. Liczba wspartych terenów inwestycyjnych – 3 szt.,

 

  • Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych – 18,6 ha.

 

 

Przygotowane w ramach niniejszego projektu tereny inwestycyjne zostaną zaoferowane inwestorom lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, na inwestycje o co najmniej lokalnym charakterze innowacyjności, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Oferta zostanie skierowana do przedstawicieli każdej branży, a o wyborze inwestycji, w sytuacji wielości ofert, będzie decydował stopień jej innowacyjności. Skierowanie oferty inwestycyjnej do nieograniczonego kręgu odbiorców, przy zachowaniu kryterium innowacyjności lokowanej inwestycji, jest w obecnej sytuacji gospodarczej zachowaniem optymalnym, zapewniającym możliwość osiągnięcia założonych rezultatów projektu. Podyktowane jest to również tym, iż nowo powstałe tereny inwestycyjne mogą być wykorzystywane pod każdy rodzaj działalności.

Projekt jest realizowany w oparciu o następujący harmonogram działań:

 

  1. 2008 – przygotowanie projektu zgodnie z zawartą pre-umową (opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie decyzji środowiskowych i pozwolenia na budowę).

 

  • lata 2009 – 2010 – realizacja inwestycji, scalenie gruntów.

 

 

  • lata 2009 – 2010 – działania informacyjno/promocyjne.

 

 Tereny przeznaczone pod przyszłe inwestycje cechuje bliskość drogi krajowej nr 19 (przyszła trasa S19), możliwość doprowadzenia energii o odpowiadających parametrach z uwagi na bliskie położenie dużej stacji transformatorowej, zlokalizowanej przy Zakładzie Energetycznym przy ul. Nowodworskiej, możliwość włączenia budowanej infrastruktury technicznej do sieci miejskich oraz posiadanie przez miasto 100 % gruntów potrzebnych dla prawidłowego zrealizowania projektu. Przygotowanie opisanego terenu pod inwestycje jest jednym z programów strategicznych dla Lubartowa wyznaczonych w strategii rozwoju gminy miejskiej Lubartów na lata 1999 – 2015, a wykup gruntów był sukcesywnie realizowany przez kilka kadencji władzy samorządowej. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą mieszkańcy Lubartowa i Powiatu Lubartowskiego, którzy skorzystają dzięki stworzeniu nowych miejsc pracy, oraz przedsiębiorcy, w postaci inwestorów zewnętrznych i lokalnego biznesu.Dodatkowe korzyści wynikające z poprawy jakości życia związanej z uporządkowaniem przestrzeni i rozwoju gospodarczego miasta odniosą mieszkańcy Lubartowa i Powiatu Lubartowskiego.

Wartość całkowita projektu wynosi     9 056 553,50 PLN

W tym dofinansowanie w kwocie        5 984 579,00 PLN

Data opublikowania: 12:05, 22 maja 2009