Projekt eInclusion – Lubartów bez barier

 Projekt „eInclusion – Lubartów bez barier” jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość

 

Projekt pn.: „eInclusion – Lubartów bez barier” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Przedmiotem projektu było zapewnienie dostępu do Internetu 150 wykluczonym cyfrowo rodzinom o najniższych dochodach z obszaru Miasta Lubartów. Beneficjentami projektu byli:

  • osoby (gospodarstwa domowe) korzystające ze wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
  • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych (szkolnych),
  • osoby korzystające ze wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
  • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Kwalifikacja osób do projektu odbywała się głównie w oparciu o kryterium dochodowe.

W ramach projektu przewidziano:

  • zakup 150 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
  • dostarczenie Internetu do 150 gospodarstw domowych, które zostaną zakwalifikowane do wsparcia w ramach projektu.

W roku 2013 zostały zakupione nowe komputery z osprzętem i oprogramowaniem oraz
z rozszerzoną gwarancją, obejmującą okres 5 lat trwałości projektu.

Wartość całkowita projektu wyniosła       1 419 314,00 PLN

Wartość dofinansowania:                      1 419 314,00 PLN

W wyniku realizacji projektu 150 rodzin o najniższych dochodach uzyskało stały dostęp do szerokopasmowej sieci Internet, a także wsparcie techniczne w zakresie obsługi sprzętu komputerowego.

Projekt był realizowany w latach 2009 – 2013. W okresie trwałości projektu koszt dostarczenia szerokopasmowego  Internetu dla 150 gospodarstw domowych oraz ewentualnych napraw zakupionego sprzętu będzie finansowany przez Miasto Lubartów (lata 2013-2018).

Harmonogram realizacji projektu

Termin rozpoczęcia realizacji projektu 14. 04. 2009
Działanie 1 Przeprowadzenie kwalifikacji osób objętych wsparciem w ramach projektu wraz ze szczegółową analizą możliwości dostępu do Internetu (techniczne warunki przyłączenia) IV kwartał 2009
Działanie 2 Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup usługi dostarczenia Internetu IV kwartał 2009
Działanie 3 Dostarczenie sprzętu komputerowego oraz dostarczenie usługi dostępu do Internetu do Beneficjentów ostatecznych I kwartał 2010
Działanie 4 Dostarczanie usługi dostępu do Internetu II  kwartał 2010 – I kwartał 2013
Działanie 5 Analiza indywidualnych potrzeb Beneficjentów pomocy pod kątem zapotrzebowania w zakresie modernizacji sprzętu III – IV kwartał 2013
Działanie 6 Opracowanie dokumentacji przetargowej na zakup komputerów z osprzętem i oprogramowania IV  kwartał 2013
Działanie 7 Przeprowadzenie postępowania na zakup komputerów z osprzętem i oprogramowania, działania promocyjne. IV kwartał 2012 – I kwartał 2013
Termin zakończenia realizacji projektu 31. 03. 2013
Okres dostarczania sygnału Internetu w trakcie trwałości projektu 01.04.2013 – 31.03.2018

Data opublikowania: 08:12, 4 grudnia 2009