Program Posiłek w szkole i w domu – edycja 2024

Gmina Miasto Lubartów zawarła z Wojewodą Lubelskim umowę w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Wojewoda Lubelski przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 344.000,00 zł.

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Miasto Lubartów w 2024 r. związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu”
polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia
w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej;
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy
    o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu moduł 1 „Moduł dla dzieci
i młodzieży” oraz moduł 2 „Moduł dla osób dorosłych”.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Data opublikowania: 09:44, 21 marca 2024

Kategorie: Komunikaty