Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, iż w dniu 5 października 2023 roku organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lubartowie, złożyła uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod tytułem Lubartowska SENIORIADA 2023”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 19.10.2023 r. do 10.11.2023 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 3 000,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie dotyczy realizacji Senioriady dla lubartowskich seniorów, jako otwartej oferty wydarzenia w ramach aktywizacji sportowo-rekreacyjnej dla seniorów. Planuje się w ramach przedmiotowej oferty zorganizować zawody sportowe dostosowane do możliwości seniorów, by w miłej atmosferze wspólnie obchodzić Lubartowskiego Dnia Seniora. Celem wydarzenia jest popularyzacja sportu i rekreacji wśród osób starszych oraz upowszechnienie idei zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. Wytypowane drużyny kilkuosobowe z różnych środowisk senioralnych będą brały udział we wcześniej przygotowanych konkurencjach sportowo-rekreacyjnych. Senioriada ma na celu zachęcić do wspólnego aktywnego spędzania czasu, do integracji w duchu sportowym. Przy realizacji tego zadania planowana jest współpraca różnych środowisk senioralnych funkcjonujących w mieście.

Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 13.10.2023 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres pks@umlubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 14:09, 6 października 2023

Kategorie: Komunikaty