Otwarty konkurs ofert 2023 pożytek publiczny

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lubartów na lata 2023-2025 w ramach dotacji z budżetu Gminy Miasta Lubartów w roku 2023 dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaje zadań publicznych, na które mogą być udzielane dotacje:

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wspierania realizacji zadań publicznych zwiększających dostępność oferty miasta z uwzględnieniem jubileuszu 480 rocznicy założenia Miasta Lubartów poprzez udzielenie dotacji podmiotom podejmującym działania na rzecz mieszkańców miasta Lubartów w obszarze PRZECIWDZIAŁANIE  UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM:

  • Powadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
  • Zadania ukierunkowane na prowadzenie bieżącej pracy w obszarze uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych poprzez udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej oraz udzielanie wsparcia i poradnictwa:

Szczegółowe informacje-BIP

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO 20 KWIETNIA 2023 ROKU

Organizacje zainteresowane uzyskaniem niezbędnych informacji zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w sprawie konkursu w sali konferencyjnej urzędu miasta na parterze, które odbędzie się w dniu 14.04.2023 r. w dwóch turach: I tura od godziny 11:00, II tura od godziny 16:00.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają informacje o sposobie realizacji zadań publicznych objętych przedmiotowym konkursem w 2023 roku, wskazówki dotyczące wypełniania oferty realizacji zadania publicznego oraz promocji projektów, a także uzyskają wyjaśnienia na temat ewaluacji i sprawozdawczości z wykonania zadania publicznego.

Data opublikowania: 15:10, 29 marca 2023

Kategorie: Aktualności