Obowiązek zgłaszania szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku ze zmianą  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2022 poz. 2519 ) informujemy o obowiązku prowadzenia przez właściwą gminę ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków odbywała się będzie raz na 2 lata w każdym gospodarstwie domowym, które nie jest podłączone do kanalizacji sanitarnej.

Kontrola i ewidencja zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków będzie obejmowała poniższy zakres:

– liczbę właścicieli nieruchomości od których odebrano nieczystości ciekłe oraz liczbę osób zameldowanych w nieruchomości;

– liczbę zawartych umów na wywóz ścieków przez właścicieli zbiorników bezodpływowych lub osadów ściekowych w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków;

– częstotliwość opróżniania szamb i oczyszczalni przydomowych;

– ilość pobranej wody przez użytkowników niepodłączonych do kanalizacji;

– protokoły szczelności szamb i oczyszczalni przydomowych (dotyczy nowo wybudowanych zbiorników);

– kopie badań ścieków oczyszczonych w laboratorium akredytowanym z oczyszczalni przydomowych (dot. wyłącznie oczyszczalni przydomowych, które odprowadzają ścieki do ziemi lub do urządzeń wodnych, w ilości przekraczającej średniorocznie 5 m3/dobę).

Mając na uwadze powyższe mieszkańcy miasta zobowiązani są do wypełnienia  ankiety – zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ankieta dostępna jest do pobrania:
– w Urzędzie Miasta Lubartów w Biurze Obsługi Mieszkańców,

– w BIP Urzędu Miasta Lubartów w zakładce:  Spis Usług (Spraw) – Znak dokumentu: IM-K-23 (Ankieta Na Potrzeby Ewidencji Zbiorników Bezodpływowych (Szamb) oraz Przydomowych Oczyszczalni Ścieków)

 Ankietę można dostarczyć:
– osobiście,

– listownie na adres: Urząd Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów,

– skan za pośrednictwem poczty elektronicznej: poczta@umlubartow.pl,

– podpisany skan lub odpisaną elektronicznie Ankietę poprzez  EPUAP.

Jednocześnie informujemy, że właściciele lub użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika bezodpływowego zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający powstawaniu procesów fermentacyjnych w zbiorniku,  z częstotliwością co najmniej raz na kwartał.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych oraz osadów zgromadzonych w osadnikach instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie nieruchomości zgodnie z instrukcją obsługi przydomowej oczyszczalni ścieków, z częstotliwością co najmniej raz do roku.

Usługę opróżniania należy zlecić firmie posiadające stosowne w tym zakresie zezwolenia, których ewidencję prowadzi Urząd Miasta: Wykaz uprawnionych firm.

Data opublikowania: 11:32, 22 marca 2023

Kategorie: Aktualności