Otwarty konkurs ofert 2023 pożytek publiczny

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rodzaje zadań publicznych, na które mogą być udzielane dotacje:

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wspierania realizacji zadań publicznych zwiększających dostępność oferty miasta z uwzględnieniem jubileuszu 480 rocznicy założenia Miasta Lubartów poprzez udzielenie dotacji podmiotom podejmującym działania na rzecz mieszkańców miasta Lubartów w następujących obszarach:

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  2. Turystyka i krajoznawstwo,
  3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  6. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
  7. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 3 lutego 2023 roku.

Szczegółowe Informacje-BIP

Organizacje zainteresowane uzyskaniem niezbędnych informacji zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w sprawie konkursu w sali konferencyjnej urzędu miasta na parterze, które odbędzie się w dniu 30.01.2023 r. w dwóch turach w godzinach 10:00-11:00 oraz 16:00-17:00.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają informacje o sposobie realizacji zadań publicznych objętych przedmiotowym konkursem w 2023 roku, wskazówki dotyczące wypełniania oferty realizacji zadania publicznego oraz promocji projektów, a także uzyskają wyjaśnienia na temat ewaluacji i sprawozdawczości z wykonania zadania publicznego.

Data opublikowania: 15:19, 11 stycznia 2023

Kategorie: Aktualności