Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, że w dniu 16 września 2022 roku organizacja pozarządowa działająca pod nazwą  Forum Aktywności Sportowo – Turystycznej FAST  złożyła uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  pt. „Pływać każdy może” – nauka pływania dla dzieci z klas I – III   szkół podstawowych miasta Lubartów,
z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł, a zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 12.10.2022 r. do 19.12.2022 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 7 000,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie ma charakter lokalny i ma na celu nauczenie 80% uczestników podstawowych umiejętności pływackich oraz nauczenie bezpiecznego zachowania się w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych. Dostęp do zajęć będzie powszechny dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych miasta Lubartów. Większość uczestników będzie się wywodziła ze środowisk najuboższych, często dotkniętych bezrobociem (współpraca z MOPS, stowarzyszeniami lokalnymi, szkołami podstawowymi, MOSiR Lubartów). Opłaty za wstęp na basen oraz opłacenie indywidualnej nauki pływania stanowią dla wielu dzieci poważną przeszkodę . Dodatkowym argumentem przemawiającym za koniecznością realizacji zadania jest fakt, że w szkołach podstawowych miasta Lubartów w klasach I-III  nie ma zajęć z nauki pływania. Zadanie wpisuje się w miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022. Dodatkowo uczestnicy zadania będą promowali zdrowy tryb życia bez używek wśród swoich rówieśników oraz rodzin.

Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz wskazanie celów należy uznać realizację zadania za zasadną. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy – do dnia 27.09.2022 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres : pks@umlubartow.pl   (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 12:10, 20 września 2022

Kategorie: Komunikaty