Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, że w dniu 16 września 2022 roku organizacja pozarządowa działająca pod nazwą  SWIM TEAM LUBARTÓW  złożyła uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  pt. „Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł, a zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 01.10.2022 r. do 20.12.2022 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 5 160,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie ma charakter lokalny i polega na przeprowadzeniu zajęć z zakresu podstawowej nauki pływania dla dzieci z klas I-III  szkół podstawowych z miasta Lubartów. Zajęcia odbywać się będą na pływalni MOSiR w Lubartowie. Każde dziecko będzie uczestniczyło w 20 – godzinnym kursie, co pozwala na nabycie i utrwalenie podstawowych umiejętności pływania. Zajęcia nauki pływania 2 razy w tygodniu, w grupach max. 15 – osobowych, prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów z wykorzystaniem posiadanego sprzętu umożliwi realizację celów programu, czyli aktywizację fizyczną dzieci ze szkół podstawowych oraz wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Zajęcia na pływalni są promocją zdrowego trybu życia, zmniejszają zagrożenie uzależnienia od alkoholu, narkotyków i substancji psychoaktywnych. Zadanie wpisuje się w miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022.

Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz wskazanie celów należy uznać realizację zadania za zasadną. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy – do dnia 27.09.2022 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres : pks@umlubartow.pl   (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 12:08, 20 września 2022

Kategorie: Komunikaty