Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2022-2030 (GPR), zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Uchwały Rady Miasta Lubartów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów.

Obszar rewitalizacji to obszar, który poddany zostanie kompleksowej odnowie społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej i technicznej. Obszar ten wyznaczony został w oparciu o przeprowadzoną analizę wskaźnikową, która określiła, że na jego terenie w sposób szczególny koncentrują się problemy gminy.

W celu poprawy funkcjonowania obszaru i dostosowania do oczekiwań i potrzeb mieszkańców, konieczne jest wprowadzanie wielu zmian i realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w spotkaniu konsultacyjnym dla interesariuszy procesu rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godz. 16 w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, sala nr 10 oraz w badaniu ankietowym, którego celem jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów obszaru rewitalizacji. Link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/lubartow_gpr.

Spotkanie oraz ankieta  mają na celu poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z kierunkami zmian, jakie w przyszłości mogą zostać wdrożone w celu poprawy funkcjonowania proponowanego  obszaru.

Wnioski zebrane podczas konsultacji (w sposób zbiorczy) zawarte zostaną w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Data opublikowania: 12:32, 30 sierpnia 2022

Kategorie: Aktualności