Zostało kilka dni na pomysły do Budżetu Obywatelskiego

To już ostatni dzwonek na złożenie projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów na 2023 rok. Można to zrobić jeszcze do 24 czerwca 2022 r.

Nie byłoby Budżetu Obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców. Szczegóły tej edycji znajdą Państwo na stronie: https://lubartow.budzet-obywatelski.org

 

Zgłoszenie projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów jest bardzo proste.

Poniżej znajdziesz instrukcję jak to zrobić.

 1. Wnioskodawcą Projektu przeznaczonego do realizacji w ramach BO może być osoba mająca miejsce zamieszkania na terenie Miasta.
 2. Każdy mieszkaniec Miasta może poprzeć dowolną liczbę zgłaszanych Projektów.
 3. Projekty są zgłaszane na piśmie na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór można pobrać TUTAJ, wraz z załącznikami pod rygorem odrzucenia Projektu, z zastrzeżeniem ust. 5.
 4. Formularz zostanie uznany za ważny, jeśli wypełnione lub przekreślone zostaną wszystkie pola.
 5. Projekty mogą być zgłaszane również za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Lubartów na umieszczonym tam formularzu.
 6. Projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 20 mieszkańców Miasta oraz zawierać podpis Wnioskodawcy. Wzór listy osób popierających Projekt można pobrać TUTAJ.
 7. W przypadku złożenia Projektu za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Lubartów dopuszczalne jest dołączenie elektronicznego zobrazowania (skanu) listy podpisów.
 8. Wartość Projektu podana przez Wnioskodawcę winna być uzasadniona co najmniej jedną odpowiedzią na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji Projektu skierowane do podmiotu, którego przedmiotem działalności są realizacje zgodne z przedmiotem Projektu. Odpowiedź na zapytanie ofertowe powinna określać co najmniej szacunkowy koszt realizacji Projektu. Zapytanie i odpowiedź stanowią wymagany załącznik Projektu. Dane podmiotu udzielającego odpowiedź na zapytanie ofertowe mogą być zanonimizowane.
 9. W przypadku złożenia Projektu za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Lubartów dopuszczalne jest dołączenie elektronicznego zobrazowania (skanu) zapytania i odpowiedzi, o których mowa w ust. 8.
 10. Projekty można składać wyłącznie w terminach określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu.
 11. Składany Projekt musi spełniać poniższe warunki:
  1) nie narusza praw osób trzecich, w szczególności prawa własności i/lub praw autorskich;
  2) jest zgodny z planami, strategiami i programami obowiązującymi w Mieście;
  3) nieruchomość, na której ma być realizowany spełnia wymogi określone w § 4 ust. 2 Regulaminu;
  4) nieruchomość, na której ma być realizowany nie jest przeznaczona na sprzedaż lub inny cel lub nie trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu jej zagospodarowania;
  5) realizacja jest zgodna z przygotowanymi już koncepcjami zagospodarowania nieruchomości bądź dokumentacją stworzoną przez Miasto ze środków publicznych;
  6) jest funkcjonalnie i terytorialnie spójny;
  7) realizacja jest możliwa w trakcie jednego roku budżetowego;
  8) szacunkowy koszt realizacji nie przekracza ram finansowych wskazanych w niniejszym Regulaminie;
  9) nie będzie generował rocznych kosztów eksploatacji przekraczających 10% jego wartości;
  10) spełnia kryterium ogólnodostępności;
  11) nie promuje podmiotów innych niż Miasto;
  12) respektuje kryterium celowości i gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych.
 12. Projekty zgłasza się przez okres nie krótszy niż 21 dni od dnia określonego w harmonogramie jako data początkowa składania Projektów.
 13. Nabór Projektów w ramach BO ogłasza Burmistrz poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów oraz w prasie lokalnej.

Data opublikowania: 14:41, 20 czerwca 2022

Kategorie: Aktualności