Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, iż w dniu 17 marca 2022 roku stowarzyszenie działające pod nazwą Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Lublinie, złożyło uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom pod tytułem „Zawody spławikowe  z okazji otwarcia sezonu wędkarskiego na zrewitalizowanym stawie w parku miejskim im. Książąt Sanguszków w Lubartowie”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 23.03.2022 r. do 20.04.2022 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 2.270,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie jest realizowane przez stowarzyszenie, którego trzy koła jako oddziały terenowe miasta Lubartów są aktywne w zakresie popularyzacji wędkarstwa i zrzeszają wielu mieszkańców miasta w różnych grupach wiekowych. Przedmiotowe zadanie publiczne dotyczy przygotowania oraz organizacji zawodów spławikowych na stawie w parku miejskim im. Książąt Sanguszków w Lubartowie. Impreza zaplanowana jest jako inauguracja sezonu wędkarskiego w Lubartowie.  Park miejski po rewitalizacji staje się popularnym miejscem odwiedzin mieszkańców miasta i gości, a staw – jako wieloletnie łowisko dla wędkarzy – miejscem rekreacji dla amatorów wędkarstwa. W ramach przedmiotowej oferty planowana  jest organizacja zawodów spławikowych połączonych z oficjalnym otwarciem sezonu wędkarskiego. W realizację zadania zostanie zaangażowana organizacja działająca na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi – klub abstynencki z Miasta Lubartów. (stanowisko  dotyczące jej działalności.) Zadanie wpisuje się w miejski program profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022.

Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, otwarty charakter zawodów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Współpraca i prezentacja działalności lokalnych stowarzyszeń abstynenckich stanowi okazję do przekazania uczestnikom treści profilaktycznych, jak też promocji aktywnego spędzania wolnego czasu w zrewitalizowanym parku miejskim, jako alternatywy dla biernego, niejednokrotnie szkodliwego spędzania czasu wolnego.

Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 24.03.2022 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres pks@umlubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 11:40, 18 marca 2022

Kategorie: Komunikaty