Otwarty konkurs ofert 2022 pożytek publiczny

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

1 Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 1. organizacja przez kluby sportowe i inne podmioty imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym imprez dla osób niepełnosprawnych;
 2. organizacja zajęć rekreacyjnych na rzecz mieszkańców Lubartowa;
 3. działania związane z wymianą sportową dzieci i młodzieży z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych;
 4. organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych m.in. na zrewitalizowanym Rynku II.

2 Turystyka i krajoznawstwo:

 1. wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta Lubartów;
 2. organizacja imprez krajoznawczo – turystycznych popularyzujących atrakcje turystyczne i przyrodnicze w najbliższej okolicy;
 3. promocja turystyki rowerowej.

3 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

 1. działania związane z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności rekreacyjnej;
 2. działania związane z aktywizacją seniorów poprzez uczestnictwo w różnych formach działalności kulturalno-edukacyjnej.

4 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 1. lokalne inicjatywy kulturalne i artystyczne realizowane na rzecz mieszkańców Lubartowa w formie: koncertów, wystaw, festiwali, przeglądów, festynów, spotkań, plenerów, warsztatów, prezentacji, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, itp., w tym z udziałem osób niepełnosprawnych;
 2. promocja osiągnięć artystycznych lokalnych twórców, zespołów i chórów w kraju i za granicą (udział w przeglądach, festiwalach, koncertach, itp.);
 3. działania związane z wymianą kulturalną dzieci i młodzieży z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych oraz z realizacją projektów o zasięgu międzynarodowym;
 4. działalność wydawnicza związana z popularyzacją dorobku artystycznego miejscowych twórców oraz pielęgnacją lokalnej tradycji i historii;
 5. inicjatywy kulturalne i artystyczne na rzecz mieszkańców Lubartowa w formie: koncertów, wystaw, festiwali, przeglądów, festynów, spotkań, plenerów, warsztatów, prezentacji, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, itp., realizowanych m.in. na zrewitalizowanym Rynku II.

5 Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

 • organizowanie wydarzeń i obchodów upamiętniających fakty i osoby związane z historią i dziejami Miasta Lubartów, Ziemi Lubartowskiej oraz Polski.

6 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

 1. edukacyjne formy pomocy dzieciom i młodzieży poprzez organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych i profilaktycznych;
 2. organizacja warsztatów, prelekcji, wykładów, odczytów, szkoleń;
 3. realizacja programów i działań edukacyjnych wykraczających poza program nauczania szkolnego;
 4. wspieranie działań proekologicznych.

7 Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:

 • działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy dotyczące opieki i pomocy osobom przewlekle chorym w fazie terminalnej.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 3 lutego 2022 roku.

Szczegółowe informacje-BIP

Data opublikowania: 13:51, 13 stycznia 2022

Kategorie: Aktualności