Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, iż w dniu 12 października  2021 roku stowarzyszenie działające pod nazwą Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów I Inwalidów w Lubartowie, Nr KRS 0000109984 złożył uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem „Koncertowo w Dzień Seniora”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000,00 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 21.10.2021 r. do 15.11.2021 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 2.000,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie jest realizowane przez stowarzyszenie działające na rzecz seniorów w naszym mieście od wielu lat. Zadanie publiczne polega na zorganizowaniu koncertu 21 października  2021 r. z okazji święta seniorów. Impreza ma na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, w tym udział w wydarzeniach  kulturalnych. Zadanie publiczne ma na celu aktywizację osób starszych poprzez udział w wydarzeniach artystycznych oraz przede wszystkim stworzenie możliwości bezpośredniego kontaktu z „żywą” muzyką. Stanowi otwartą i bezpłatną ofertę dla seniorów z miasta.

Biorąc pod uwagę zarówno szeroką grupę adresatów, opis działań zadania publicznego oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 19.10.2021r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@umlubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 14:39, 12 października 2021

Kategorie: Komunikaty