Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, że w dniu 28 kwietnia 2021 roku organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie ODNOWA przy kościele O.O. Kapucynów w Lubartowie, złożyła uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – pt. ,,Obchody siódmej rocznicy powstania Stowarzyszenia ODNOWA” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 15.05.2021 r. do 20.06.2021 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 1.500,00 zł.

 

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest do realizacji m.in. na terenie miasta oraz dotyczy również jego mieszkańców. Zadanie publiczne polega na organizacji uroczystego spotkania rocznicowego dla członków, sympatyków i gości skupiających się przy stowarzyszeniu abstynenckim ODNOWA. Zadanie zakłada integrację lokalnego środowiska związanego z działalnością AA (anonimowi alkoholicy to zarówno osoby uzależnione, jak i członkowie ich rodzin – osoby współuzależnione), a także promocję zdrowego trybu życia, bez nałogów. Celem głównym projektu jest promowanie wśród mieszkańców trzeźwego trybu życia poprzez organizację imprezy o charakterze integracyjnym, profilaktycznym i informacyjnym. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz wskazanie celu należy uznać realizację zadania za celową. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 11.05.2021 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej ofert. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@um.lubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 15:33, 4 maja 2021

Kategorie: Komunikaty