Otwarty konkurs ofert 2020 pożytek publiczny

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

– nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 21 lutego 2010 roku.

Szczegółowe informacje-BIP 

Organizacje zainteresowane uzyskaniem niezbędnych informacji zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w sprawie konkursu w sali konferencyjnej urzędu miasta na parterze, które odbędzie się w dniu 10.02.2020 r. w dwóch turach w godzinach 10:00-12:00 oraz 16:00-18:00.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają informacje o sposobie realizacji zadań publicznych objętych przedmiotowym konkursem w 2020 roku, wskazówki dotyczące wypełniania oferty realizacji zadania publicznego oraz promocji projektów, a także uzyskają wyjaśnienia na temat ewaluacji i sprawozdawczości z wykonania zadania publicznego.

Data opublikowania: 14:50, 31 stycznia 2020

Kategorie: Aktualności