Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, że w dniu 25 maja 2018 roku kościelna osoba prawna działająca pod nazwą Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Lubartowie, złożyła uproszczoną ofertę dofinansowania realizacji zadania publicznego z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM – pt. ,,Wakacyjna promocja zdrowia dla dzieci i młodzieży” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 i 650) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 01.07.2018 r. do 30.08.2018 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 4.000,00 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest bezpośrednio dla mieszkańców miasta, dzieci i młodzieży. Zadanie publiczne polega na organizacji  wakacyjnego rekreacyjnego wyjazdu dla dzieci i młodzieży z Miasta Lubartów promującego zdrowy styl życia. Celem wyjazdu jest przeciwdziałanie problem alkoholowy i innym formom uzależnień z jakim styka się polskie społeczeństwo, w tym przede wszystkim młodzież, dzieci rodzina. Na obozie wskazane zostaną mechanizmy uzależniania zwłaszcza od substancji chemicznych (alkoholu). Wypoczynek jest formą zagospodarowania w sposób aktywny wolnego czasu w okresie wakacyjnym. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz wskazanie celu należy uznać realizację zadania za celową. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 12.06.2018r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@um.lubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 11:46, 5 czerwca 2018

Kategorie: Komunikaty