Otwarty konkurs ofert 2018 pożytek publiczny

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
– nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 5 lutego 2018 roku.
 
 
Organizacje zainteresowane uzyskaniem niezbędnych informacji zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w sprawie konkursu w sali konferencyjnej urzędu miasta na parterze, które odbędzie się w dniu 29.01.2018 r. w dwóch turach w godzinach 10:00-12:00 oraz 16:00-18:00.
 
W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają informacje o sposobie realizacji zadań publicznych objętych przedmiotowym konkursem w 2018 roku, wskazówki dotyczące wypełniania oferty realizacji zadania publicznego oraz promocji projektów, a także uzyskają wyjaśnienia na temat ewaluacji i sprawozdawczości z wykonania zadania publicznego.
 
W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu lub w razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Biurem ds. Współpracy i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Lubartów przy ul. Jana Pawła II 12, 21‑100 Lubartów, pokój nr 215, tel. 81 854 46 29, wop@um.lubartow.pl
 
Formularz oferty zamieszczono w formie edytowalnej (format DOC), jednocześnie zastrzega się, iż wiążącą wersją załącznika jest wersja w formacie PDF
 

Data opublikowania: 14:07, 15 stycznia 2018

Kategorie: Aktualności