2016: Rok rekordowych dotacji i wyróżnień od przedsiębiorców

Ponad 34 miliony złotych na modernizację oczyszczalni ścieków, ponad 4 miliony na instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców, solary do ogrzewania wody oraz piece na ekologiczny opał, około 20 milionów złotych z Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na realizację dwóch projektów w Lubartowie, 15 tysięcy złotych grantu dla „Samorządu Przyjaznego Energii” – takie dotacje zyskał Lubartów. Nasze miasto zostało wyróżnione za tworzenie najlepszych warunków dla przedsiębiorców. Miniony 2016 rok był także czasem sprawdzianu dla samorządowców, dla burmistrza i radnych miejskich. Mogli oni wykazać się współpracą z innymi samorządami, przede wszystkim podczas realizacji potężnej inwestycji, jaką jest Zakład Zagospodarowania Odpadów. Mogli obserwować wyniki swoich decyzji z poprzedniego roku – pozytywnym wynikiem jest nowe skrzydło Szkoły Podstawowej nr 4, gdzie dzieci mają lepsze warunki do nauki, także te niepełnosprawne. Co jeszcze udało się zrealizować? O tym co zostawił nam 2016 rok i co przyniesie 2017 – rozmawiamy z burmistrzem Januszem Bodziackim.

ROZMOWA Z BURMISTRZEM JANUSZEM BODZIACKIM

Na początku 2016 roku przeprowadzono wybory do Rady Seniorów Miasta Lubartów. Powstało przedstawicielstwo osób starszych. Jak układa się współpraca samorządu miasta z seniorami?

Pierwszy raz z grupą inicjatywną spotkałem się jeszcze w 2014 roku. Początkowo nasza pomoc wiązała się z opracowaniem statutu i innych dokumentów. Obecnie Miasto zabezpiecza Radzie wszelkie warunki techniczne funkcjonowania. Z Zarządem Rady spotykamy się dosyć często. Na tych spotkaniach Seniorzy artykułują swoje spostrzeżenia i oczekiwania, a my staramy się je uwzględniać w swoich działaniach i planowaniu finansowym. Jednym słowem – współpraca układa się dobrze.

W bieżące potrzeby edukacyjne wpisała się rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie. Dzieci już korzystają z nowego skrzydła szkoły, oficjalnie otwartego w grudniu 2016 roku. Jak Pan ocenia przydatność tej inwestycji?

Pomieszczenia, w których dotychczas uczyły się dzieci, nie spełniały niezbędnych standardów. Tak więc konieczna była poprawa warunków nauki, nie mówiąc już o bezwzględnej potrzebie dodatkowych pomieszczeń w tej szkole, w perspektywie pojawienia się klas siódmej i ósmej. Tak więc decyzja sprzed trzech lat o rozbudowie tej szkoły była bardzo zasadna.

W styczniu 2016 roku powstały pierwsze konstrukcje Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej pod Lubartowem. Kamień węgielny wmurowano 10 marca. Zakład oficjalnie otwarto 7 grudnia. Jak Pan ocenia finał tego przedsięwzięcia z perspektywy kilkunastu lat pracy nad jego powodzeniem?

Oceniam ze wszech miar pozytywnie. W obecnym stanie prawnym w Polsce, dotyczącym gospodarki odpadami stałymi, posiadanie własnej i to o statusie regionalnej, instalacji przerobu śmieci, jest nie do przecenienia. W wyniku postępowania przetargowego zawarliśmy umowę na budowę zakładu z bardzo dobrym wykonawcą, który poradził sobie organizacyjnie z budową, a dodatkowo z presją czasu. Oczywiście sprawa równie istotna to także fakt, że Zakład o wartości 50 mln zł wybudowaliśmy prawie w całości z pozyskanych środków zewnętrznych.

Jakie ma znaczenie dla mieszkańców Lubartowa budowa ZZO i przynależność Lubartowa do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej? Czy możliwe będą niższe opłaty za śmieci?

Posiadanie własnego ZZO, położonego w niedalekiej odległości od Lubartowa, w organizacji odbioru i przerobu odpadów od naszych mieszkańców, stawia nas w korzystnej sytuacji. Gwarantujemy sobie miejsce w funkcjonowaniu ZZO, a dodatkowo spoza Związku będziemy przyjmować do przerobu śmieci „zewnętrzne”, co w rozliczeniu wpłynie na niższe opłaty od naszych mieszkańców. W sytuacji gdybyśmy nie mieli własnego ZZO, bylibyśmy zależni od kogoś innego i w znacznie gorszej sytuacji.

2016 to był także rok, w którym rozwiązana została Straż Miejska w Lubartowie. Jak zostały rozdysponowane zadania ciążące na samorządzie w zakresie utrzymania porządku?

Analiza wypełniania ciążących na mieście zadań z różnych obszarów, w tym z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców, przez formację mundurową, doprowadziła nas do wniosku, że będziemy w stanie te zadania wypełniać nie gorzej, a liczę że nawet lepiej, w tym taniej, w innej formule organizacyjnej. Stąd wspólnie z Radą Miasta zdecydowaliśmy o rozwiązaniu w Lubartowie Straży Miejskiej. Zadania w ramach zmiany Regulaminu przeniosłem do poszczególnych wydziałów merytorycznych. Byli strażnicy pracują w poszczególnych wydziałach, a jeden z nich w Komendzie Policji, zajmuje się systemem monitoringu zbudowanym w Lubartowie w ubiegłym roku.

W minionym roku Miasto wspólnie z firmą konsultingową z Warszawy, podjęło się opracowania koncepcji ścieżek rowerowych. Na jakim etapie jest ta koncepcja i czy w przyszłości Lubartów będzie mógł liczyć na rowerową infrastrukturę?

Naszą koncepcję opracowaną w ramach konsultacji przez firmę, wspólnie z mieszkańcami, wykorzystujemy obecnie do realizowanego projektu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Prowadzimy obecnie postępowanie przetargowe, na wybór wykonawców projektów technicznych. Mamy zagwarantowane pieniądze i wyrażam przekonanie, że w niedługim czasie w Lubartowie zrealizujemy tzw. „Mobilny LOF”, a rozwijając to hasło – pojawią się ścieżki rowerowe, parkingi przesiadkowe przy peronach PKP oraz inne elementy infrastruktury komunikacyjnej.

Rok 2017 to także konsultacje w sprawie budowy Drogi Wschodniej. W budżecie na 2017 rok zabezpiecznono środki na ten cel. Na co dokładnie zostaną przeznaczone te pieniądze? Jak Pan ocenia możliwość realizacji tej inwestycji?

Zasadność budowy tej drogi wynika z potrzeby dojazdu mieszkańców do już wybudowanych i budujących się domów, poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w Lubartowie, jak również usprawnienia ruchu w ciągu ulic Lubelskiej i Słowackiego, poprzez przekierowanie części pojazdów osób zamieszkujących we wschodniej części miasta. Budowę drogi chcemy realizować w etapach, środki w budżecie tego roku chcemy wykorzystać na opracowanie dokumentacji technicznej. W trwających konsultacjach pragniemy przedyskutować parametry techniczne do projektowania.

W Lubartowie powstały nowe miejsca parkingowe, m.in. przy ul. Lubelskiej w pobliżu Biblioteki Miejskiej. Infrastruktura poprawiła się też na Osiedlu Ks. Jerzego Popiełuszki. Jakie remonty wykonano w tej części miasta?

Przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki wykonaliśmy nowe i rozbudowaliśmy istniejące zatoki parkingowe. Przebudowany został chodnik. Łączna liczba stanowisk parkingowych po wykonaniu inwestycji wzrosła do 46. Wszystkie zatoki zlokalizowane zostaną na odcinku od skrzyżowania z ul. Licińskiego do ul. Szkolnej. Nową nawierzchnię z ładną aranżacją nasadzeń i oświetleniem uzyskał również parking przy ul. Lubelskiej, naprzeciwko Komendy Policji.

Również na Osiedlu Królów Polskich wykonano inwestycje poprawiające komfort mieszkańców.

Na osiedlu Królów wybudowaliśmy ulicę Sienkiewicza. Wykonana jest podobnie jak ul. Władysława Łokietka z kostki betonowej, na wielowarstwowej podbudowie. Przebudowano istniejące zjazdy z dojściami na betonową kostkę brukową, w granicy pasa drogowego.

Kolejna inwestycja to przebudowa ul. W. Jagiełły wraz z odcinkiem ul. B. Chrobrego od ul. Królowej Jadwigi.

Przy głównej arterii pojawiły się nowe wiaty przystankowe…

Systematycznie, w miarę naszych możliwości finansowych, poprawiamy infrastrukturę komunikacyjną. Oczywiście priorytetem są drogi i chodniki, ale również poprawiamy warunki podróżowania komunikacją zbiorczą, chociażby poprzez zamontowanie nowych wiat.

Miejska spółka, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, uzyskała w 2016 r. rekordowe w dziejach miasta dofinansowanie na miejską inwestycję. Na czym będzie polegała modernizacja oczyszczalni ścieków? Jakie korzyści z nią związane odczują mieszkańcy?

Po tym jak pozyskaliśmy dziesiątki milionów złotych na odpady stałe, przyszedł czas także na ścieki. Ponad dwudziestoletni okres eksploatacji obecnej oczyszczalni w jej technologii spowodował, że niedługo nie uzyskamy już niezbędnego poziomu oczyszczania ścieków i grożą nam kary z tytułu ochrony środowiska. Również znaczące pieniądze płacimy obecnie za energię elektryczną i części zamienne. Dlatego też wspólnie z naszym Samorządem, PGK jako miejska spółka postanowiła podjąć się koniecznej modernizacji oczyszczalni w kierunku prawie całkowitej przebudowy z nową technologią. Spadną nam koszty eksploatacji, w tym te związane z osadami pościekowymi. Poprzez lepszy stopień oczyszczania ochronimy się przed karami. Wspólnie z PGK szukamy także rozwiązania aby nowy, dużej wartości środek trwały, w sposób znaczący poprzez amortyzację nie podwyższył taryfy. To jest element zapisany w „Studium wykonalności projektu” i w tego typu dokumencie musi występować, a już niektórzy straszą naszych mieszkańców, mówiąc o podwyżce ceny ścieków o 60%. Podpisana już została umowa z Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na dofinansowanie tej inwestycji kwotą ponad 34 mln zł z pieniędzy UE.

W 2016 roku Miasto Lubartów po raz kolejny zostało nagrodzone za aktywność i przedsiębiorczość. Lubelski Klub Biznesu przyznał tytuł „Business Excellence” za tworzenie najlepszych warunków dla przedsiębiorczości. Jakie znaczenie dla samorządu ma takie wyróżnienie?

Świat przedsiębiorców dosyć surowo ocenia instytucje publiczne, również te, które w swoich zadaniach tworzą warunki dla rozwoju gospodarczego. Gminy mają w tym pewien udział poprzez planowanie przestrzenne, budowanie infrastruktury technicznej, w tym drogi i niektóre media, politykę podatkową oraz bieżące współdziałanie przy organizacji procesu inwestycyjnego. To wszystko oraz utworzenie w urzędzie miasta Centrum Obsługi Inwestora sprawiło naszemu miastu kolejne już wyróżnienie przez Lubelski Klub Biznesu tytułem „Business Excellence”, co tłumaczy się jako „Doskonałość w Biznesie”. Wyróżnienie, a tak to odbieram, podnosi prestiż Lubartowa w oczach przedsiębiorców i przysparza nam kolejnych, którzy chcą i budują swoje firmy w Lubartowie tworząc nowe miejsca pracy. Z wyróżnienia bardzo się cieszę.

Kolejne wyróżnienie to tytuł „Samorząd Przyjazny Energii”. Miato otrzymało czek w wysokości 15 000 zł przyznany dla Lubartowa przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej…

Tytuł ten został nam przyznany przez kapitułę w kontekście działań nakierowanych na optymalizację energetyczną w mieście. Natomiast w uzasadnieniu wyrażonym przez pana Prezesa PGE Dystrybucja podkreślona została energetyczna optymalizacja Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park Mielec w Lubartowie, jak również bieżąca współpraca pomiędzy Urzędem Miasta a PGE. Jesteśmy jednym z pięciu miast w Polsce, które w tym roku otrzymało ten tytuł. Wspólnie z PGE w Lublinie przygotowujemy kolejne przedsięwzięcia, również w Strefie.

W 2016 roku Lubartów znalazł się na trasie pielgrzymów z Ukrainy, w drodze na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. W organizację ŚDM w Lubartowie włączyły się trzy samorządy – Miasto, Gmina i Powiat. Jak Pan wspomina to wydarzenie?

Przygotowania do tego wydarzenia trwały długo, a rozpoczęły się od bezpośredniego zaproszenia do współpracy, skierowanego w trakcie spotkania w dniu 5 maja 2015 roku do przedstawicieli kilkunastu samorządów przez Arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego. Nasze – to znaczy wspólne z Gminą i Powiatem przygotowania, w późniejszym czasie nakierowane były na liczniejszą grupę młodzieży, również w sensie narodowości. Skończyło się tylko na dwóch grupach z Ukrainy, z czego wspólnie z mieszkańcami bardzo się cieszymy. Wyrażam przekonanie, że wspólnie z przedstawicielami lubartowskiego Kościoła i z wolontariuszami zorganizowaliśmy niezapomniany dla młodzieży z Ukrainy pobyt w Lubartowie, a i w naszych sercach przeżycia tamtych dni pozostaną na zawsze w pamięci.

Ubiegły rok to dla lubartowskich sportowców walka o warunki bytowe. Zawodnicy MKS „Lewart” Lubartów nie chcąc stracić miejsca treningów, czyli baraku na terenie będącym w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej, zaapelowali do radnych o pomoc. Czy w bieżącym roku zawodnicy „Lewartu” mogą liczyć na wsparcie samorządu w tej sprawie?

Lewart” może liczyć na nasze wsparcie. Chcę jednoznacznie podkreślić, że właścicielem przedmiotowej działki jest Miasto Lubartów. W pewnym czasie, wiele lat temu, ustanowiono na niej dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie trwały zarząd. Była już decyzja władz Spółdzielni o wygaszeniu trwałego zarządu i zwrotu jej do miasta. Obecny pan Prezes nie wykonał powyższej decyzji. Nie mam wiedzy, czy odpowiednie władze Spółdzielni ją zmieniły, faktem jednak jest, że ten stan trwa. Pan Prezes żąda obecnie od miasta za działkę 930 metrów kwadratowych, a to ponad 10 mln zł, albo co jest w ostatniej propozycji – ponad 2,7 mln zł. Rada Miasta w budżecie br. przeznaczyła na uregulowanie tej kwestii 200 tys. zł.

Zarząd Województwa Lubelskiego 21 grudnia zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty dotyczące energii odnawialnej. Wśród wybranych znalazł się projekt złożony przez samorząd Lubartowa. Co to oznacza dla mieszkańców?

Ta decyzja oznacza kolejny nasz krok, po solarach z 2016 roku, w poprawę ochrony środowiska, poprzez czerpanie energii ze źródeł odnawialnych. Będą to również niższe koszty dla mieszkańców w ich codziennym życiu. W obecnym podejściu chcemy wykonać instalacje fotowoltaiczne do produkcji prądu, solary do ogrzewania wody oraz wymianę pieców na opał bardziej ekologiczny. Pomniejszy to rozmiar zanieczyszczenia środowiska, o którym tak obecnie głośno.

Lubartów znajduje się w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. Jest trzecim co do wielkości miastem, którego ten obszar dotyczy. W 2016 roku w Wincentowie pod Lubartowem odbyło się pierwsze poza Lublinem posiedzenie Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jakie inwestycje w ramach LOF zostaną zrealizowane w Lubartowie w najbliższych latach?

Rzeczywiście na moje zaproszenie Rada i Biuro ZIT – przybyły do Lubartowa. Łatwiej jest planować inwestycje widząc teren, na którym w przyszłości będą one realizowane. Jeśli zaś chodzi o nasze projekty, to już wcześniej wspomniałem o niektórych elementach. Generalnie jesteśmy w trakcie realizacji, w ramach ZIT tzw. „Zielonego LOF” w którym wzięliśmy na siebie obowiązek lidera projektu. Mamy dla Lubartowa prawie 10 milionów złotych i chcemy zająć się rewitalizacją parku i otoczenia, łącznie ze stawem. Drugi projekt to tzw. „Mobilny LOF” a w nim ścieżki rowerowe, parkingi przesiadkowe w okolicach peronów kolejowych oraz inne elementy infrastruktury drogowo-komunikacyjnej. Tutaj do wykorzystania mamy również około 10 milionów złotych.

Materiał: „Lubartowiak”

Data opublikowania: 15:02, 1 lutego 2017

Kategorie: Aktualności