Oferta w trybie art. 19a

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, że w dniu 27 września 2016 roku organizacja pozarządowa działająca pod nazwą MIEJSKI KLUB SPORTOWY LEWART LUBARTÓW, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – ,,UDZIAŁ W ROZGRYWKACH I LIGI A1 JUNIOR MKS LEWART” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.239) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 10.10.2016 r. do 30.11.2016 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 4.000 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego Gmina Miasto Lubartów zamierza zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie jest realizowane przez klub sportowy reprezentujący Miasto, w którym trenuje i występuje drużyna juniorów. Drużyna w ramach zadania będzie brała udział w rozgrywkach na poziomie I Ligi Wojewódzkiej A1 juniorów. Treningi odbywają się na obiektach MOSiR Lubartów. Biorąc pod uwagę zarówno grupę adresatów, opis działań oraz opis potrzeb należy uznać jego realizację za celową. Wniosek zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 3 i 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 07.10.2016 r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@um.lubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 12:22, 30 września 2016

Kategorie: Komunikaty