Oferta w trybie art. 19a

W dniu 24 lutego 2016 roku organizacja pozarządowa działająca pod nazwą Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ,,NIECH SIĘ SERCE OBUDZI” im. Jana Pawła II”, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO – ,,INNY WYMIAR ŻYCIA” – koncert wielkopostny Golgota Jasnogórska w wykonaniu artystów warszawskich z pominięciem otwartego konkursu ofert. Złożony wniosek spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) tj.: wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł i zadanie jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. Zadanie powyższe oferent planuje realizować w okresie od 5 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. a wysokość środków finansowych, o jaką podmiot wnioskuje, wynosi 4.000 zł.

Zgodnie z art. 19 a, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jednostka samorządu terytorialnego zamierza zlecić w/w organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wniosek został uznany za celowy i zostaje podany do publicznej wiadomości. Zgodnie z art. 19 a, ust. 4 wspomnianej wcześniej ustawy do dnia 03.03.2016r. do godz. 15.30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag do Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub mailem na adres wop@um.lubartow.pl (skan formularza z czytelnym podpisem).

Data opublikowania: 09:53, 25 lutego 2016

Kategorie: Komunikaty