ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE – informacja

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

 

Od 1 stycznia 2016 roku o świadczenie rodzicielskie może ubiegać się :
1) matka lub ojciec dziecka (przy czym ojciec dziecka może się ubiegać o w/w świadczenie nie wcześniej niż po wykorzystaniu przez matkę dziecka 14 tygodni pobierania świadczenia lub wcześniej niż w w/w terminie w przypadku śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka),
2) opiekun faktyczny dziecka (tj. osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu rodzinnego o przysposobienie tego dziecka), w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia (a  w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia).
3) rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia (a  w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia).
4) osoba, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia (a  w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia).

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,- zł miesięcznie od dnia porodu (dotyczy rodziców dziecka) lub od dnia objęcia dziecka opieką lub od dnia przysposobienia dziecka – przez okres:

1)     52 tygodni  – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,

2)     65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,

3)     67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci  przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,

4)     69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci  przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,

5)     71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci  przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.


Świadczenie rodzicielskie przysługuje bez względu na dochody rodziny.

 

  Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

 

1)      Co najmniej jeden z rodziców lub opiekun faktyczny lub rodzina zastępcza otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,

2)      Dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku rodziców dziecka lub osoby, która przysposobiła dziecko,

3)      Jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka, lub rodzina zastępcza, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki,

4)      W związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do: świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,

5)      Rodzicom przysługuje za granicą świadczenie  o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Przepisy dotyczące osób, które przed dniem 1 stycznia 2016 r. urodziły lub przysposobiły dziecko lub objęły dziecko opieką:

– świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia upływu okresu od 52 tygodni do 71 tygodni (w zależności od ilości dzieci objętych opieką lub urodzonych podczas jednego porodu) – licząc od dnia porodu lub przysposobienia dziecka lub objęcia go opieką.

 

Wnioski o świadczenie rodzicielskie można składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lubartów w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Sprawę prowadzi Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lubartów.

 

Data opublikowania: 14:57, 30 grudnia 2015

Kategorie: Aktualności