II Konkurs plastyczny pt. UZALEŻNIENIOM MÓWIMY NIE!

Urząd Miasta Lubartów i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w oparciu o Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 ogłasza II konkurs plastyczny pt. UZALEŻNIENIOM MÓWIMY NIE!

 

REGULAMIN

 

ORGANIZATOR

Organizatorem II konkursu plastycznego „Uzależnieniom mówimy nie!”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Urząd Miasta Lubartów i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 21-100 Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, zwani dalej „Organizatorem”.

CELE KONKURSU

– popularyzacja wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat uzależnień

– kształtowanie zachowań promujących zdrowy styl życia

– propagowanie życia bez nałogów

– kształtowanie wyobraźni dziecka poprzez prace plastyczne

WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs rozpoczyna się 09 marca  2015 r. i trwa do 20 marca 2015 r.

– Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Miasto Lubartów. Maksymalna ilość prac z każdej szkoły – 20

– Temat prac konkursowych brzmi: „Uzależnieniom mówimy nie”

– Tematyka dotyczy uzależnień (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy, uzależnienia behawioralne)

– Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę

– Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej niepublikowanymi

– Format pracy nie mniejszy niż A-4, nie większy niż A-3

– Każdy uczestnik Konkursu powinien opisać pracę na odwrocie drukowanym pismem: imię i nazwisko, klasa, szkoła, adres, nauczyciel, telefon. Uwaga! Prosimy, aby w opisie podawać klasę, a nie wiek dziecka (w celu ustalenia kategorii wiekowej)

– Nauczyciel powinien dołączyć listę uczniów biorących udział w konkursie wraz z danymi uwzględnionymi powyżej

– Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie w drodze Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim

– Prace konkursowe należy dostarczyć na adres Organizatora z dopiskiem: Konkurs plastyczny ( II piętro pok. 220 lub sekretariat I piętro pok. 108 )

– Ostateczny termin zgłaszania prac mija 20 marca 2015 r. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Prace oceniane będą w III kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI, klasy gimnazjalne

Prace konkursowe będą oceniane w oparciu o poniższe kryteria:

– zgodność z tematem

– stopień trudności techniki

– staranność i dbałość wykonania

– ogólne wrażenie artystyczne

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką Konkursu

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

– Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 15 kwietnia 2015 r.

– Wszyscy laureaci (nagrodzeni i wyróżnieni) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunków udziału w konkursie, odwołania bez podania przyczyny oraz do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac

– Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania prac do celów promocyjnych i publikacji. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikacje prac.

– W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator

– Wyniki konkursu oraz data i miejsce uroczystego podsumowania zostaną  przekazane  do szkół laureatów oraz zostaną opublikowane na stronie www.lubartow.pl

Data opublikowania: 09:17, 6 marca 2015

Kategorie: Aktualności