Nagrody Burmistrza Miasta Lubartów dla nauczycieli

W Urzędzie Miasta wręczono dzisiaj (14 października) nagrody Burmistrza Miasta Lubartów dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość poprzedziła część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja pod kierownictwem Emilii Sobczak – Chudzik.

W tym roku Nagrody Burmistrza Miasta Lubartów z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali:

Elżbieta Ostrowska – nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr 4 – jest nauczycielem mianowanym, posiada 32 letni staż pracy pedagogicznej w przedszkolu. Pani Elżbieta opracowuje i realizuje wiele projektów edukacyjnych, m.in. „Mali aktorzy” z zakresu edukacji teatralnej, „Ogród zmysłów”, czy „Bliżej natury” . Wielokrotnie przygotowuje i prowadzi uroczystości przedszkolne, jak „ Święto Ziemi” czy „Święto Odzyskania Niepodległości”, wraz z dziećmi bierze udział w akcjach ekologicznych i charytatywnych. Organizuje i prowadzi zajęcia otwarte i warsztatowe dla rodziców, współpracuje z palcówkami kultury, szkołami, przedszkolami i różnymi instytucjami naszego miasta. Nauczycielka uczestniczy w wielu formach doskonalenia zawodowego, rozszerza warsztat pracy, a przez to wzbogaca ofertę edukacyjną dla dzieci. Jej wychowankowie zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach: plastycznych, muzycznych, literackich.

Sylwia Nużyńska – Klej – nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr 5 – jest nauczycielem mianowanym, posiada 10 letni staż pracy nauczyciela. W swojej pracy Pani Sylwia stosuje najnowsze koncepcje rozwiązań metodycznych i programowych . W roku szkolnym 2013/14 realizowała z dziećmi 6-letnimi program „Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej” w ramach projektu polsko – szwajcarskiego, a także program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”. Nauczycielka prowadzi pracę z dziećmi zdolnymi. Ich umiejętności i zdolności prezentowane są na uroczystościach przedszkolnych, a także na występach poza przedszkolem – w konkursach, przeglądach, czy festiwalach. Pani Sylwia zachęca dzieci do brania udziału w akcjach charytatywnych, m.in. „Góra Złota”, „Pola Nadziei” , nawiązała też współpracę z lubelskim Hospicjum im. „Małego Księcia” oraz z wolontariatem z II Liceum Ogólnokształcącego. Nauczycielka systematycznie wzbogaca swoją wiedzę, uczestniczy w szkoleniach, warsztatach, kursach. Od roku 2011 pełni w przedszkolu funkcję koordynatora pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Marta Majchrzak – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja – jest nauczycielem dyplomowanym z 17 letnim stażem pracy pedagogicznej, osiągającym w pracy dydaktyczno – wychowawczej bardzo wysokie wyniki . Jej uczniowie biorą udział i zajmują czołowe miejsca w wielu festiwalach, przeglądach i konkursach, m. in. w: matematycznych, plastycznych , recytatorskich, literackich, ortograficznych. Pani Marta współpracując z innymi nauczycielami od lat bierze udział w organizacji Miejskiej Paraolimpiady dla osób niepełnosprawnych , przez 8 lat przygotowywała reprezentację szkoły do zawodów rekreacyjno – sportowych „Międzyszkolne Potyczki Sportowe”. Wraz z wychowankami bierze udział w akcjach na rzecz potrzebujących n.p. „Gorączka złota” czy „Pluszak dla Ukrainy”. Nauczycielka stale dąży do doskonalenia warsztatu pracy, ukończyła wiele kursów, szkoleń i studiów podyplomowych. W bieżącym roku włączyła się w realizację projektu „Zaczarowany ołówek” wdrażający Innowacyjny Program Nauczania Wczesnoszkolnego w klasie I.

Ewa Abramek – nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza – jest nauczycielem dyplomowanym. Pani Ewa wyróżnia się sprawną organizacją wielu imprez i uroczystości szkolnych oraz środowiskowych. Angażowała się m.in. w przygotowanie uroczystości nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza, 5 – lecia Gimnazjum nr 2, otwarcia kompleksu boisk sportowych. Od wielu lat współorganizuje Dzień Otwarty Szkoły dla 6-klasistów szkół podstawowych, oraz kolejne edycje Powiatowego Konkursu Językowego „Mistrz Języka Polskiego”. Jako nauczyciel – bibliotekarz podejmuje wiele działań promujących czytelnictwo. Kilka lat z rzędu organizowała m.in. imprezę „Tydzień Bibliotek” z wystawami książek, konkursami literackimi i recytatorskimi. Dzięki Pani Ewie odbyły się w szkole spotkania autorskie z pisarzami – Krzysztofem Petkiem i Anną Onichimowską. Od roku szkolnego 2005/2006 nauczycielka wdraża opracowany przez siebie program „Wystawy – wizualne formy pracy z czytelnikiem”. W ramach programu organizowane są wystawy, lekcje biblioteczne, lekcje tematyczne, konkursy dla uczniów. Nauczycielka systematycznie doskonali swój warsztat pracy, podnosi umiejętności zawodowe, uczestniczy w szkoleniach, kursach, warsztatach.

Aleksandra Solarz – nauczycielka języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja z 10 – letnim stażem pracy pedagogicznej. Jest nauczycielem mianowanym. Osiąga bardzo dobre wyniki nauczania przedmiotu, co pokazują wyniki jej uczniów na egzaminach maturalnych. Wielu z nich podejmuje naukę na kierunkach humanistycznych na prestiżowych uczelniach. Nauczycielka przygotowuje młodzież do licznych konkursów literackich i recytatorskich, w których osiąga ona sukcesy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim (m.in. w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Kajet” czy w Ogólnopolskim Konkursie Norwidowskim). Pani Solarz corocznie prowadzi nieodpłatnie zajęcia pozalekcyjne, także z uczniami mającymi trudności w nauce z języka polskiego. Wraz z uczniami bierze udział w akcjach charytatywnych, m.in. „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Pomóż koledze ze szkolnej ławki”. Współpracuje z U3W i Społeczną Szkołą Muzyczną. Cyklicznie przygotowuje spotkania dla społeczności szkolnej i lokalnej w „Kawiarni Poetów”. Nauczycielka stale doskonali swój warsztat pracy – ukończyła studia podyplomowe z zakresu wiedzy o kulturze, uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach.

Jerzy Walczak – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 z 35 letnim stażem pracy pedagogicznym. Posiada status nauczyciela dyplomowanego oraz stopień instruktora lekkiej atletyki. Prowadzi różnorodne zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowując je na popularyzację lekkiej atletyki oraz gry i zabawy zespołowe. Opracował autorski program nauczania wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1. Uczniowie Pana Walczaka osiągają od lat sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu powiatu, rejonu, województwa i kraju , m.in. w biegach przełajowych, sztafetowych czy w czwórboju lekkoatletycznym. Nauczyciel był współrealizatorem projektów „Mierz siły na zamiary!” oraz „Innowacyjna i kreatywna edukacja” finansowanych przez Unię Europejską ; opracował autorskie programy rozwijające zdolności manualne i prowadził z uczniami zajęcia modelarskie . Systematycznie doskonali swój warsztat pracy, bierze udział w konferencjach metodycznych, kursach i studiach podyplomowych. Od lat jest współorganizatorem imprez sportowo – rekreacyjnych w naszym mieście oraz wypoczynku letniego dla młodzieży.

Dariusz Podleśny – nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II z 21- letnim stażem pracy pedagogicznej. Jest nauczycielem mianowanym, instruktorem piłki ręcznej, koszykowej, tańca i żeglarstwa. Dzięki dobremu przygotowaniu merytorycznemu i metodycznemu, zajęcia prowadzone przez nauczyciela stwarzają uczniom wiele możliwości do rozwijania pozytywnych cech osobowości oraz pogłębiania zainteresowań. Pan Podleśny angażuje się w pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zarówno tych szczególnie uzdolnionych, jak i tych z problemami zdrowotnymi. Aktywnie uczestniczy w pozalekcyjnej działalności szkoły, prowadząc w ramach SKS-u zajęcia taneczne, zajęcia z badmintona, piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i lekkiej atletyki. Uczniowie przygotowywani przez Pana Podleśnego uczestniczą w wielu zawodach sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym i wojewódzkim, osiągając niejednokrotnie wysokie lokaty.

Tomasz Prażmo – nauczyciel historii w Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej od roku 2001. Jest nauczycielem dyplomowanym. Jest pomysłodawcą i organizatorem wielu imprez szkolnych: akademii z okazji Święta 3 Maja, Święta Niepodległości czy rocznicy wybuchu II wojny światowej; działania te cechuje zawsze oryginalna forma przekazu. W bieżącym roku przygotował przedstawienie z okazji 15 rocznicy powstania Szkoły oraz konkurs na film z tej okazji. Prowadzone przez nauczyciela lekcje historii stwarzają uczniom optymalne warunki rozwoju wiedzy i zdolności, co potwierdzają liczne sukcesy uczniów Pana Prażmo: są to tytuły laureatów oraz finalistów konkursów przedmiotowych z historii organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty czy wojewódzkiego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Nauczyciel angażuje się w pomoc uczniom sprawiającym problemy wychowawcze oraz tym, którzy potrzebują więcej uwagi ze względu na trudną sytuację rodzinną i środowiskową. Pan Prażmo stale dba o wzbogacanie i poszerzanie własnego warsztatu pracy, bierze udział w kursach i szkoleniach.

Marcin Socha – nauczyciel religii w Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, gdzie pracuje od roku 2007. Jest nauczycielem mianowanym. Posiada kwalifikacje z zakresu wychowania fizycznego – stopień instruktora dyscypliny sportu koszykówka. Pan Socha w swojej pracy zwraca szczególną uwagę na poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów mających trudności w nauce, nawiązuje współpracę z pedagogiem szkolnym, rodzicami i wychowawcami. Aktualizuje wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, by lepiej zrozumieć postępowanie uczniów i efektywnie z nimi pracować. Jest jednym z inicjatorów i organizatorem konferencji dotyczącej niepełnosprawności „Sprawni Niepełnosprawni”, która porusza problematykę osób niepełnosprawnych i uwrażliwia młodzież na ten obszar życia społecznego. Od roku 2007 Pan Socha pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia ALWERNIA – Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny, którego jednym z głównych celów jest pomoc edukacyjna, czyli udzielanie bezpłatnych lekcji z wielu przedmiotów. Nauczyciel doskonali warsztat i metody pracy pedagogicznej, uczestniczy w szkoleniach i kursach.

Bożena Stawrew – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 od roku 2010. Pani dyrektor starannie planuje i realizuje działania zmierzające do podnoszenia jakości pracy placówki. Skutecznie mobilizuje nauczycieli do rozwoju zawodowego. Pani Bożena Stawrew wiele uwagi poświęca wzbogacaniu bazy, wyposażeniu i tworzeniu optymalnych warunków pracy. W roku 2010 i 2011 został przeprowadzony remont budynków przedszkolnych. Pani Dyrektor przywiązuje dużą wagę do promocji oraz budowania tradycji przedszkola. Świadczy o tym m.in. uroczystość jubileuszowa związana z obchodami 30-lecia istnienia placówki czy udział wychowanków przedszkola w wielu konkursach, takich jak: Przedszkolaków kolędowanie czy Konkurs plastyczny Jan Paweł II oraz udział dzieci w ogólnopolskich akcjach charytatywnych. Pani Dyrektor zapewnia nauczycielom warunki do realizacji własnych pomysłów i rozwiązań, czego przykładem jest opracowanie i wdrożenie kilku programów własnych, takich jak: W świecie roślin (program ekologiczny) czy Bryczką po Lubartowie (program edukacji regionalnej). Pani Dyrektor współpracuje z rodzicami, włączając ich do działań podejmowanych przez placówkę. Cieszy się zaufaniem zarówno dzieci, rodziców oraz pracowników placówki, a także władz samorządowych i środowiska lokalnego.

Danuta Sienkiewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 od 1 września 2007 roku.Na stanowisku dyrektora daje się poznać jako dobry organizator pracy z gronem pedagogicznym, uczniami i środowiskiem. Pani Dyrektor systematycznie doskonali swoje kwalifikacje, zachęcając do rozwoju zawodowego pracowników placówki. Zaprasza na szkolenia, warsztaty i kursy specjalistów z różnych dziedzin. Efektem tych działań jest wysoka jakość wychowania i nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1. Corocznie osiągane są bardzo dobre wyniki sprawdzianów zewnętrznych – powyżej średniej wyników dla szkół podstawowych w powiecie, województwie i kraju. Uczniowie osiągają sukcesy indywidualne i zespołowe w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Dzięki aktywności i zaangażowaniu Pani dyrektor w szkole realizowane są projekty o charakterze edukacyjnym wzbogacające ofertę dla uczniów, a jednocześnie pozwalające na poprawę bazy szkolnej. Bardzo dobrze układa się współpraca dyrekcji szkoły z rodzicami, z ich udziałem przeprowadzono wiele drobnych remontów i napraw. Pani Dyrektor jest otwarta na nowe i ulepszone rozwiązania w pracy edukacyjnej, współpracuje m.in. Z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości i NBP. Pani Danuta Sienkiewicz cieszy się zasłużonym autorytetem wśród uczniów, rodziców i pracowników. Jest osobą cenioną w środowisku lokalnym.

Halina Zdunek – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja od 1 lipca 2014 roku; wcześniej przez 6 lat wicedyrektor tej szkoły. Mimo niezbyt długiego stażu pracy na stanowisku kierowniczym Pani Halina Zdunek dała się poznać jako sprawny organizator pracy szkoły; angażuje się w zespoły nauczycielskie w rozwiązywanie problemów uczniów. Dobrze współpracuje z pracownikami administracji i gronem pedagogicznym, znajdując także czas dla uczniów. Bardzo dobre wyniki matur uczniów II Liceum Ogólnokształcącego świadczą o prawidłowym motywowaniu przez Panią Dyrektor nauczycieli do pracy z uczniami klas III. Dzięki aktywności i zaangażowaniu Pani Haliny Zdunek w szkole realizowane są projekty edukacyjne, które wzbogacają ofertę dla uczniów. Prawidłowo układa się współpraca dyrekcji szkoły z rodzicami, którzy uczestniczą w uroczystościach i wydarzeniach szkolnych. Pani Halina współpracuje z innymi placówkami oświatowymi naszego miasta instytucjami kultury i zakładami pracy.Jako dyrektor cieszy się zaufaniem wśród uczniów, rodziców i pracowników. Jest osobą cenioną przez władze samorządowe i w środowisku lokalnym.

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ POD LINKIEM:http://www.lubartowiak.com.pl/fakty/nauczyciele-nagrodzeni/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 14:00, 14 października 2014

Kategorie: Aktualności