Otwarto nową magistralę wodociągową

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Lubartowie 1 października oficjalnie otworzyło magistralę wodociągową drugostronnego zasilania miasta. Pomysł budowy drugiej nitki magistrali wynikał z potrzeby zapewnienia ciągłości dostawy wody w przypadku awarii istniejącej magistrali, poprawy ciśnienia hydraulicznego i w perspektywie wymiany rur azbestowych.

PGK Sp. z o. o. w Lubartowie od połowy maja realizowało inwestycję stanowiącą II etap budowy drugostronnego zasilania w wodę miasta Lubartowa. Prace zakończono na początku września. Uroczyste przecięcie wstęgi, poświęcenie inwestycji oraz odkręcenie zaworu nastąpiło na Ujęciu Wody Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Nowodworskiej. W programie otwarcia była konferencja z prezentacją inwestycji i poszczególnych etapów jej budowy, a także przejazd trasą przebiegu magistrali.

 Po kilkudziesięciu latach oczekiwania, troski i zabiegów tych osób, które wcześniej się tym zajmowały, udało się nam zamknąć miasto w pierścień wodociągowy, jest to ważne wydarzenie, choćby z trzech powodów – mówił podczas otwarcia Janusz Bodziacki Burmistrz Miasta Lubartów. – Pierwszy to poprawa bezpieczeństwa naszych mieszkańców, również przeciwpożarowego. Drugi powód to znacząca poprawa życia mieszkańców miasta, szczególnie w południowej jego części i mieszkańców budownictwa wysokiego. Trzeci to możliwość rozbudowania tych elementów sieci, których jeszcze nie ma oraz łatwość usuwania awarii.

Tomasz Marzęda – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o przedstawił zebranym prezentację pokazującą poszczególne etapy inwestycji, jej przebieg oraz dane szczegółowe.

Magistrala przebiega od stacji wodociągowej ulicami: Kozłowiecką, Krańcową, Koźmińskiego do połączenia z istniejącą siecią wodociągową w ulicy Lubelskiej. Autorem projektu jest mgr. inż. Janusz Rudko. Wybudowanych zostało ok. 2,5 km głównej sieci wodociągowej z tak zwanego żeliwa sferoidalnego o średnicach od 104 mm do 304 mm. Stanowi ona połączenie magistrali z istniejącą siecią wodociągową. Trasa przebiegu magistrali krzyżuje się z torami linii kolejowej Łuków- Lublin, w związku z tym w ulicy Przemysłowej zostało wykonane przejście poprzeczne pod przejazdem kolejowym.  Pierwsza koncepcja zakładała budowę magistrali równolegle do ul. Krańcowej, przez prywatne grunty, wzdłuż „pasa technicznego”. Jednak duże problemy z uzyskaniem akceptacji blisko 150 właścicieli zmusiły Spółkę do zmiany koncepcji i przeprojektowania trasy magistrali. Realizacja inwestycji stała się możliwa dzięki uzyskaniu przez PGK pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Całkowity koszt inwestycji to 2,5 mln zł. W tym pożyczka z WFOŚiGW to 2 mln zł. W pierwszej kolejności wykonany został odcinek od komory wodociągowej przy Drukarni DAKO w ul. Kozłowieckiej. Prace prowadzone były jednocześnie przez 3-4 brygady na różnych odcinkach. Ułożono 2 515 metrów rur z żeliwa sferoidalnego, które charakteryzują się wieloletnią żywotnością i wytrzymałością. Zużyto ponad 3000 śrub do skręcania armatury, wykorzystano ponad 6000 ton piasku i 1000 ton kruszywa, wywieziono 300 samochodów ziemi z wykopów. Po zakończeniu prac związanych z budową sieci, odtworzona została nawierzchnia ulicy Kozłowieckiej i Krańcowej. 

Data opublikowania: 13:11, 6 października 2014

Kategorie: Aktualności