Konkurs plastyczny pt. UZALEŻNIENIOM MÓWIMY NIE!

Urząd Miasta Lubartów i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w oparciu o Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 ogłasza konkurs plastyczny pt. UZALEŻNIENIOM MÓWIMY NIE!

REGULAMIN

 

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu plastycznego „Uzależnieniom mówimy nie”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Urząd Miasta Lubartów i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 21-100 Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, zwani dalej „Organizatorem”.

CELE KONKURSU

– popularyzacja wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat uzależnień
– kształtowanie zachowań promujących zdrowy styl życia
– propagowanie życia bez nałogów
– kształtowanie wyobraźni dziecka poprzez prace plastyczne

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs rozpoczyna się 19 maja 2014 r. i trwa do 30 maja 2014 r.
– Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Miasto Lubartów
– Temat prac konkursowych brzmi: „Uzależnieniom mówimy nie”
– Tematyka dotyczy uzależnień (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy, internet)
– Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę
– Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej niepublikowanymi
– Format pracy nie mniejszy niż A-4, nie większy niż A-3
– Każdy uczestnik Konkursu powinien opisać pracę na odwrocie drukowanym pismem: imię i nazwisko, klasa, szkoła, adres, nauczyciel, telefon. Uwaga! Prosimy, aby w opisie podawać klasę, a nie wiek dziecka (w celu ustalenia kategorii wiekowej)
– Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie w drodze Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim
– Prace konkursowe należy przesłać na adres Organizatora z dopiskiem: Konkurs plastyczny
– Ostateczny termin zgłaszania prac mija 30 maja 2014 r. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 

Prace oceniane będą w III kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI, klasy gimnazjalne

Prace konkursowe będą oceniane w oparciu o poniższe kryteria:

– zgodność z tematem
– stopień trudności techniki
– staranność i dbałość wykonania
– ogólne wrażenie artystyczne

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką Konkursu

 

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY

 

– Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 18 czerwca 2014 r. w Urzędzie Miasta Lubartów
– Wszyscy laureaci (nagrodzeni i wyróżnieni) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu i warunków udziału w konkursie, odwołania bez podania przyczyny oraz do nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac
– Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania prac do celów promocyjnych i publikacji. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikacje prac.
– W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator
– Wyniki konkursu oraz data i miejsce uroczystego podsumowania zostaną  przekazane  do szkół laureatów oraz zostaną opublikowane na stronie www.lubartow.pl

 

Data opublikowania: 09:02, 19 maja 2014

Kategorie: Aktualności