Konsultacje w sprawie mieszkań socjalnych

W Urzędzie Miasta Lubartów odbyły się konsultacje społeczne w sprawie zakupu nieruchomości przy ulicy Północnej z przeznaczeniem na lokale socjalne w dwóch terminach: 26 marca i 1 kwietnia.

Konsultacje zostały zwołane z inicjatywy mieszkańców, którzy sąsiadują z tym budynkiem. Wśród zgromadzonych w ratuszu były osoby ubiegające się o takie mieszkanie, a także mieszkańcy osiedla Kopernika, którzy obawiają się nowego sąsiedztwa, że do przygotowanych przez miasto lokali wprowadzą się między innymi osoby z tzw. patologii. Podczas pierwszego spotkania burmistrz Janusz Bodziacki podkreślił, że nieruchomość przy ulicy Północnej w ocenie wielu osób była najbardziej optymalną ze wszystkich analizowanych. Ma tam powstać 14 lokali socjalnych. 26 marca w spotkaniu w Urzędzie Miasta uczestniczyło 7 rodzin, które ubiegają się o lokale socjalne. Wśród nich samotna matka wychowująca niepełnosprawne dziecko. Radny Andrzej Kardasz, który jest członkiem doraźnej komisji zajmującej się przyznawaniem lokali socjalnych podkreślił, że głównym kryterium przydziału mieszkań będą dla zespołu samotne matki z dziećmi. Mieszkańcy pytali też, czy budynek przy Północnej spełnia wszystkie wymogi techniczne. Głos w tej sprawie zabrał Krzysztof Kwiatkowski, zajmujący się w Urzędzie Miasta przygotowywaniem inwestycji. Wspomniał on, że właściciel powiadomił Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy, załączając dokumenty wynikające z prawa budowlanego. Nie zgłoszono sprzeciwu. Do decyzji w załączniku dołączona jest dokumentacja ostemplowana pieczątką starostwa. Na drugie spotkanie 1 kwietnia przybyły 4 rodziny ubiegające się o przydział mieszkania oraz ci, którzy sąsiadują ze wspomnianym budynkiem. Burmistrz poinformował, iż nie wpłynęła żadna nowa opinia dotycząca tematu. Jeśli miasto dokona zakupu nieruchomości oraz przydziału rodzin i osób do lokali, to mieszkańcy osiedla Kopernika zostaną zawiadomieni, jaki jest skład osobowy mieszkań socjalnych. To ze strony jednego z nich padały pytania o to, kto będzie gwarantem bezpieczeństwa dla mieszkańców lokali socjalnych i samych sąsiadów budynku lub o to, na jakich zasadach będzie się odbywał przydział mieszkań socjalnych. Ponadto mieszkaniec ten pytał czy w przypadku problemów i ewentualnej uciążliwości lokatorów, będzie możliwość przeniesienia ich do innego lokalu. Pytano także czy mieszkania będą mogły w przyszłości zostać przekształcone w komunalne. Burmistrz odpowiedział, że od strony technicznej nieruchomością będzie zarządzało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. A przy dokonaniu przydziału lokalu brane są pod uwagę wszystkie ważne aspekty, przeprowadzany jest wywiad środowiskowy. W kwestii kłopotów z mieszkańcami lokali socjalnych, pomimo iż zakłada optymistyczny scenariusz, burmistrz mówił, że wyciągnięte mogą być konsekwencje administracyjne lub w najgorszej sytuacji dojdzie do eksmisji. Na zakończenie burmistrz poinformował, że będzie możliwość rozmowy z osobami z Kopernika po zapoznaniu ich z listą lokatorów mieszkań socjalnych.
 

Data opublikowania: 14:01, 2 kwietnia 2014

Kategorie: Aktualności