Nabór do prac w komisjach konkursowych

O G Ł O S Z E N I E

 

            Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  działające na terenie Miasta Lubartów, do zgłaszania kandydatów do prac w komisjach konkursowych powoływanych w celu oceniania ofert na realizację zadań pożytku publicznego składanych  w ramach otwartych konkursów ofert  w roku 2013 .

Obszary konkursowe, których dotyczy w/w ogłoszenie:

1.      Kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. Nauka, edukacja, oświata, wychowanie.

2.      Kultura fizyczna i sport .Wypoczynek dzieci i młodzieży, krajoznawstwo, turystyka.

3.      Ochrona i promocja zdrowia.

            Kandydat na członka komisji konkursowej wskazany przez organizacje pozarządową powinien być osobą, która spełnia następujące kryteria:

1.      Reprezentuje organizację pozarządową lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie ofert.

2.      Nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

 

            Zgłoszenia kandydatów należy składać w formie pisemnej do Urzędu Miasta Lubartów w terminie do dnia 31 stycznia 2013 roku (decyduje data wpływu zgłoszenia  do Urzędu Miasta Lubartów)

 

 

Data opublikowania: 15:01, 7 stycznia 2013

Kategorie: Komunikaty