OŚWIADCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta Lubartów

 

W reakcji na nieprawdziwe stwierdzenia, przeinaczanie faktów oraz kolejne nieuzasadnione zarzuty, kierowane pod moim adresem przez lokalną TV – Kanał S

pragnę oświadczyć

że emitowane przez Kanał S i wielokrotnie powtarzane treści dotyczące poniesienia przez Urząd Miasta, rzekomych wysokich kosztów z tytułu toczącego się procesu sądowego z pozwu Pana Tadeusza Trąbki są niezgodne z prawdą. W związku z wyrokiem Sądu Rejonowego, skorzystałem z przysługującego pozwanemu – Urzędowi Miasta prawa do zaskarżenia wyroku I instancji. Tytułem apelacji na rzecz Sądu Okręgowego w Lublinie Urząd Miasta poniósł koszty określone obowiązującym prawem.  Natomiast koszty ustanowionego przeze mnie pełnomocnictwa przed Sądem I i II instancji poniosę z własnych środków finansowych, jak już wielokrotnie publicznie oświadczyłem. Nigdy też nie utrudniałem dostępu do informacji publicznej, także w sprawie poniesionych kosztów procesu sądowego, co sugeruje Kanał S, twierdząc jakobym utrudniał dostęp do takiej informacji.
  Sytuacja taka nie miała miejsca. Szanuję prawo do prawdy i jawności w prowadzonej przeze mnie działalności publicznej.

To prawda a nie manipulacja powinna być wyznacznikiem dialogu społecznego i informacji publicznej .

Pracując dla Państwa, mam pełną świadomość tego, że moje działania są oceniane. W ramach obiektywnej oceny, a nawet krytyki, nie mieści się manipulacyjne przeinaczanie faktów, wielokrotne powtarzanie półprawd w tej samej sprawie. Informacjom przekazywanym przez Kanał S te cechy towarzyszą ustawicznie i mają znamiona wręcz  personalnego ataku na moją osobę oraz podważają wiarygodność i uczciwość osób ze mną współpracujących.
 Jest to celowe oddziaływanie na opinię publiczną nakierowane wyłącznie na osiągnięcie założonych  efektów politycznych.

 

                                                                                                                                 Z wyrazami szacunku

                                    (-)   Janusz Bodziacki                                                   BURMISTRZ         

Data opublikowania: 14:10, 15 października 2012

Kategorie: Aktualności