Konsultacje społeczne uchwały RM Lubartów

ZAPROSZENIE

do konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Lubartów w sprawie ustalenia trybu postepowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Lubartów dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

 

Na podstawie:

1.       Uchwały Nr XLIX / 314/ 10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

2.       Zarządzenia Nr VI/39/11 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 17 marca 2011r. w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami konsultacji projektu Uchwały w sprawie „ Ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Lubartów dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

 

BURMISTRZ MIASTA LUBARTÓW

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubartów www.lubartow.pl i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubartów projekt uchwały Rady Miasta Lubartów w sprawie  ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Lubartów dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesłać
 w terminie do dnia 25 marca 2011 r.

1.       elektronicznie na adres: poczta@um.lubartow.pl

2.       pisemnie na adres : Urząd Miasta Lubartów , ul. J. Pawła II 12,
w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu,
a nie data stempla pocztowego.

3.       Osobiście w formie pisemnej złożone w Sekretariacie Urzędu Miasta Lubartów.

 

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom . Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Lubartów.


Treść projektu Uchwały

 

        Janusz Bodziacki

Burmistrz Miasta Lubartów

Data opublikowania: 00:03, 22 marca 2011

Kategorie: Komunikaty