Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubartowie

 Lubartów, dnia  22  stycznia 2008 roku

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Lubartowie
ul. Chopina 6
21-100 Lubartów

 

PINB 7358/01/2008

 

                               Właściciele/zarządcy
      obiektów budowlanych wg  rozdzielnika
 

Informacja

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubartowie

 

 

W związku z pojawiającymi się przypadkami zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska spowodowanego złym stanem technicznym urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacyjnych Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubartowie, przypomina właścicielom, zarządcom obiektów budowlanych               o konieczności poddania obiektów budowlanych obowiązkowym kontrolom okresowym,  oraz usunięcia nieprawidłowości, które mogłoby spowodować zagrożenie.

Przypominam, że zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U.  z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli : 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:  a) elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Kontrola powinna być przeprowadzona przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Zgodnie z art. 62 ust. 6 kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych, przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

 
            Zgodnie z art. 70 ust. 1 właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, której mowa w art. 62 ust. 1, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki,                    które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. Obowiązek o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu.

Właściwy organ, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których mowa w ust. 1.

            Właściciel lub zarządca obiektów i urządzeń związanych z tymi obiektami, zgodnie z art. 64 winien prowadzić książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów, przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego. 

            W myśl art. 5 – ustawy Prawo budowlane obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z podstawowymi wymaganiami określonymi przepisami prawa.     

 

                         Powiatowy Inspektor
                Nadzoru Budowlanego w Lubartowie

 

                                                                            mgr inż. Alina Sawicka

Data opublikowania: 08:04, 25 kwietnia 2007

Kategorie: Komunikaty