Ceny wody

Podczas XXIV Sesji Rady Miasta Radni zatwierdzili nowe stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, które wprowadza w życie od 1 stycznia 2006 roku Zakład Gospodarki Komunalnej

Tak jak w roku poprzednim odbiorcy usług  płacą za dostarczanie wody pitnej, odbiór ścieków oraz opłatę abonamentową. Wysokość poszczególnych opłat została opublikowana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Ceny obowiązują do końca 2006 roku.
       Cena wody dla gospodarstw domowych, na cele socjalno-bytowe, przeciwpożarowe, zdrojów ulicznych,  a także dla odbiorców w strefie uciążliwości /Nowodwór/  pozostaje na poziomie ubiegłorocznym i wynosi 1,67 zł za 1m3. Dotyczy to największej grupy odbiorców zużywającej 93,9 % sprzedawanej wody. Cena za odbiór ścieków wzrasta o  0,07 zł  /2,4%/ i wynosi 2,94 zł. Łącznie za wodę i ścieki cena wynosi obecnie 4,61 zł /w porównaniu do wielkości ubiegłorocznej 4,54 zł jest to wzrost o 1,5%/.  Opłata abonamentowa za odczyt i rozliczanie wodomierzy głównych w podstawowej grupie liczników o średnicy do 20mm  /których jest 91 %/,  wzrasta o 0,10 zł  /1,9 %/ do 5,47 zł na miesiąc, a w grupie liczników o średnicy ponad 20mm wzrasta o 0,65 zł  /6,3 %/ do 11,05 zł. 
       W przypadku samodzielnego zainstalowania  przez  odbiorcę  wodomierza dodatkowego  podlicznika/ dla ustalenia ilości wody zużytej bezpowrotnie dla celów produkcyjnych, podlewania ogródków i innych – opłata za 1 odczyt wynosi 8,76 zł /wzrost o 0,27 zł czyli o 3,2%/. Jak informuje ZGK wzrost cen wynika dwóch powodów: – przewidywanego wzrostu kosztów funkcjonowania Zakładu w wysokości inflacji założonej w projekcie budżetu państwa  tzn 1,5 %,- częściowego włączenia składnika kosztotwórczego jakim jest amortyzacja majątku  trwałego. Stopniowe, łagodne wprowadzanie tej pozycji kosztów ma na celu z jednej strony urealnienie ekonomicznej formuły kosztów i cen,  a z drugiej uzyskanie środków finansowych na inwestycje. Zużyty w ponad 50 % majątek w wodociągach wymaga systematycznego odtwarzania, o czym świadczą coraz częstsze awarie sieci. Na  inwestycje będzie przeznaczona całość środków uzyskanych z amortyzacji. Jak informuje ZGK skutki finansowe zmian cenowych  w porównaniu do stanu z 2005 roku dla niektórych odbiorców przedstawiają się następująco: 1.Rodzina 4 osobowa  w  bloku  zużywająca miesięcznie średnio 12 m3 wody  – wzrost opłat o 0,84 zł na miesiąc /3m3 x 4os x 0,07 zł/ do kwoty 55,32 zł. 2.Taka sama rodzina w domu jednorodzinnym bez licznika dodatkowego – wzrost opłat miesięcznych o 0,94zł /0,84 + 0,10zł/ do 60,79 zł.
3.Taka sama rodzina, ale dom z ogródkiem i zamontowanym podwodomierzem, zużycie na podlewanie średnio 20 m3 wody w sezonie. Przy odczycie podlicznika 2 razy w roku  – wzrost opłat o 0,03 zł na miesiąc, do 57,35 zł średnio na miesiąc. Wyliczenie roczne:
– woda    bez zmian – abonament   12m-cy  x  0,10zł = + 1,20, ogródek 20 m3 x 0,07zł =  1,40, odczyt podliczn. 2 x 0,27 zł /8,76 – 8,49/ = +  0,54 Razem =  + 0,34  zł / Oszczędność ze stosowania podlicznika wyniesie w roku 41,28 zł /20m3 x 2,94zł – 2 x 8,76. 4.Osoba samotna w domu jednorodzinnym zużywająca 3 m3 wody – wzrost opłat o 0,31 zł na miesiąc  /3m3 x 0,07 +0,10zł/ do 19,30 zł. Wszystkie kwoty i ceny podane są w wielkościach brutto /już z podatkiem VAT/.

Data opublikowania: 14:01, 31 stycznia 2006

Kategorie: Aktualności