Woda i kanalizacja

Oczyszczalnia ścieków dla miasta Lubartowa

    W latach 1994 – 1997 r. wybudowano mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków wg fińskiej technologii BIOLAK, spełniająca wymogi z zakresu ochrony środowiska wg norm europejskich. Koszt całkowity wyniósł 9,4 mln zł, z czego 4 mln zł stanowił preferencyjny kredytnowoczesna oczyszczalnia Lubartów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umorzony w wysokości około 1 mln zł. Ponadto uzyskano zwrot kosztów w ramach ekokonwersji fińskiej w wysokości 1, 5 mln zł. Inwestycja umożliwiła dalszy rozwój miasta, stwarzając  możliwość odbioru ścieków z całego obszaru.

Kanalizacja sanitarna

 • W 1996 roku wykonano kolektor o długości L=697 mb w ulicy Sławińskiego. Koszt zadania 358.945 zł.
 • W latach 1997 – 1999 wybudowano kanalizację sanitarna w osiedlu Kopernika A i B wraz z kolektorem dosyłowym o łącznej długości około 10 km. Koszt całkowity wyniósł ponad 2,85 mln zł z czego pożyczka z WFOŚiGW wyniosła 400 tys. oraz z NFOŚi GW w wysokości 800 tys. zł. W budowie partycypowało Nadleśnictwo Lubartów w wysokości 200 tys. zł oraz Gmina Lubartów w wysokości 350.000 zł.
 • W 1999 r. wybudowano 103 mb sieci w osiedlu Ogrody.
 • W latach 2000-2001 wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Lipowej, Klonowej, Królowej Jadwigi i Mieszka I o łącznej długości ponad 2,7 km za kwotę oko ło 1,6 mln zł w tym pożyczka z WFOŚiGW w wys. 0,9 mln zł.
 • W latach 2001 – 2002  roku wybudowano I etap kolektora wschodniego o długości 0,76 km wraz z budową ulicy Olchowej (465 m) o wartości 1,1 mln zł w tym pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 376 820 zł oraz dotacja 19.830 zł.
 • W 2006 roku wybudowano kanały ściekowe w obszarze zabudowy mieszkaniowej po zachodniej stronie ul. Łąkowej w Lubartowie – 78.686,28 zł.
 • W latach 2005 – 2006 wybudowano kolektor sanitarny wschodni – etap II, III, IV i V – o długości 5 496 mb – 3 460 132 zł – w tym dotacja UE 75% w ramach projektu „Rozwój gospodarczy Lubartowa” realizowanego z programu PHARE 2002 SSG.
 • W latach 2005 – 2006 wybudowano kanalizacje sanitarną o długości 3 955 mb i sieć wodociągową w osiedlu Zwycięstwa – 851 928 zł – w tym dotacja UE 75% „Rozwój gospodarczy Lubartowa” realizowanego z programu PHARE 2002 SSG.

Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiła rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz rozwój przedsiębiorczości.

Budowa sieci wodociągowej

 • W 1994 r. wykonano sieć wodociągową w ulicy Wojska Polskiego za kwotę 37.742 zł.
 • W 1999 r. wybudowano 94 mb sieci w osiedlu Ogrody. 
 • W latach 2000 – 2003 wybudowano sieć wodociągową w ul. Sienkiewicza, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Zygmunta Starego. Popiełuszki o łącznej  długości 1, 3 km za kwotę około 120 tys. zł.
 • W latach 2005 – 2006 wybudowano kanalizacje sanitarną i sieć wodociągową o długości 1239 mb w osiedlu Zwycięstwa – 851 928 zł – w tym dotacja UE 75% „Rozwój gospodarczy Lubartowa” realizowanego z programu PHARE 2002 SSG.

Modernizacja ujęcia wody

 • W latach 1991-1992 wybudowano zbiorniki wyrównawcze za kwotę 100 tys. zł.
 • W 1996 r. za kwotę 31.656 zł zmodernizowano i wyremontowano część urządzeń zamontowanych na ujęciu wody.
 • W latach 2005 – 2006 zmodernizowano ujęcie wody za kwotę 2 050 421 zł – w tym dotacja UE 75%.

ujęcie wody Lubartów

Zmodernizowane ujecie wody w Lubartowie

Budowa kanalizacji deszczowej

 • W 1999 r. wybudowano 207 mb sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu Ogrody.
 • W 2003 roku w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum miasta Lubartowa” wybudowano około 500 mb kanalizacji deszczowej w centrum miasta wraz z separatorem w Parku Miejskim.
 • W 2006 roku w  ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej osiedla 1 Maja w Lubartowie” wybudowano 1777 mb kanalizacji deszczowej zakończonej dwoma separatorami. Na inwestycję uzyskano dofinansowanie ze ZPORR w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych. Projekt został zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet III – Rozwój lokalny, działanie 3.2 –  Obszary podlegające restrukturyzacji. W ramach projektu wykonano 1777 mb kanalizacji deszczowej zakończonej dwoma separatorami. Całkowita wartość projektu wyniosła 2 257 122,60 zł, w tym dotacja w wysokości 1 872 868,83 zł.
 • W 2007 roku ramach projektu pn. „Budowa i przebudowa dróg w Lubartowie wraz z kompleksowym odwodnieniem północnej części miasta” wybudowano kanalizację deszczową o dł. około 1400 mb o wraz z 54 przykanalikami, odprowadzającą wody opadowe i roztopowe z ul. Wojska Polskiego, Kopernika i ulic osiedla Kopernika „B” wraz z koalescencyjnym separatorem substancji ropopochodnych.

Rozwój gospodarczy Lubartowa – PHARE 2002 SSG

   W 2002 roku dwie jednostki samorządu terytorialnego – Miasto Lubartów i Gmina Lubartów – utworzyły Związek Miasta i Gminy Lubartów, w celu realizacji zadania  pn.: „Rozwój gospodarczy Lubartowa”.

W ramach projektu w latach 2004 – 2006 wykonano następujące inwestycje:

 • Budowa kolektora sanitarnego „wschodniego” – wybudowano i wyremontowano kanalizację sanitarną w ulicach: Mickiewicza, Zielonej, Krzywe Koło, Łąkowej, Piaskowej, Przemysłowej i północnej części ul. Krańcowej o łącznej długości 5 496 mb.
 • Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w rejonie obwodnicy miasta Lubartowa – wybudowano kanalizację sanitarną w ulicach Aleje Zwycięstwa, Bolesława Chrobrego, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Zygmunta Starego i Henryka Sienkiewicza o łącznej długości 3 955 mb oraz sieć wodociągową w ulicach Bolesława Chrobrego, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły i  Władysława Łokietka o łącznej długości 1 239 mb.
 • Modernizacja ujęcia wody w Lubartowie polegająca na wymianie przestarzałych hydroforów na zestaw pompowy oraz wybudowaniu zestawu do odżelaziania wody.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łucka
 • Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lisów.

   Wartość projektu ponad 2, 3 mln euro.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych w ramach programu przedakcesyjnego PHARE 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza.

Data opublikowania: 08:31, 23 kwietnia 2012