Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

   Głównym producentem ciepła na terenie miasta jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Spółka z o.o. będące jednoosobową spółką Gminy Miasta Lubartów. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Spółka z o.o. powstało w wyniku realizacji postanowień uchwał Rady Miasta Lubartowa w sprawie przekształcenia Zakładu Energetyki Cieplnej w Lubartowie w jednoosobową spółkę gminy. Dnia 07.07.1998r.siedziba PEC postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Handlowego dokonano wpisu w rejestrze handlowym.
Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Lubartów. Władzami Spółki są:

  1. Zarząd Spółki
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zgromadzenie Wspólników

   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie Spółka z o.o. działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawnych. Spółka prowadzi swoją działalność na podstawie 2 koncesji wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Lublinie – w zakresie:

  • wytwarzania ciepła
  • przesyłania i dystrybucji ciepła.


   Od dnia 28 grudnia 2011 roku stosowana jest taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 grudnia 2011 roku Nr OLB-4210-28(14)/2011/349/IX/AG, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 193 poz. 3000 z dnia 13 grudnia 2011 roku.
   Ciepło dostarczane jest na potrzeby c.o. i c.w.u. dla budownictwa mieszkaniowego, użytkowego, przemysłowego o łącznej kubaturze 1 676 tys. m3 w tym dla budownictwa mieszkaniowego o kubaturze 930,4 tys.m3 tylko w okresie sezonu grzewczego. Zapotrzebowanie mocy cieplnej wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiło 24,134 MW. Moc znamionowa źródła ciepła – 35 MW. W źródle zainstalowanych jest 6 kotłów typu WR-5, każdy o mocy 5,82 MW. Roczna produkcja ciepła w ciepłowni w 2011 roku wyniosła 161 725 GJ.PEC Na koniec 2011 roku mieliśmy w obsłudze 505 sztuk urządzeń pomiarowo – rozliczeniowych zainstalowanych w węzłach grupowych i węzłach indywidualnych wysokich parametrów oraz w indywidualnych węzłach rozdzielczych-instalacyjnych niskich parametrów.
Łączna długość eksploatowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami wynosi 21 300 mb w tym z rur preizolowanych 7600 mb. Liczba węzłów cieplnych – 192 szt. w 100% opomiarowanych, zaś wyposażonych w układy automatycznej regulacji – 91 szt.
   Przedsiębiorstwo posiada decyzję RLŚ 7645/12/2010 na wprowadzenie do powietrza gazów i pyłów z instalacji energetycznego spalania miału węglowego z dnia 31.12.2010 roku wydaną przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie. Przedsiębiorstwo zostało objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla na drugi okres rozliczeniowy tj. 2008÷2012 i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01.07.2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji przyznano średnioroczną liczbę uprawnień 20 762. Ilość emisji, CO2 wyliczona w rocznym raporcie za 2011 r. wynosiła 16 308,00 Mg.

   W roku 2008 przystąpiono do modernizacji kotłów, polegającej na wymianie części ciśnieniowej, wymianie rusztu, zwiększeniu mocy i sprawności kotła, oraz wymianie urządzeń odpylających z baterii cyklonów na cyklofiltry. W zakresie modernizacji znalazła się również automatyzacja procesów technologicznych zarówno parametrów ogólnych jak też automatyzacji procesów spalania w poszczególnych kotłach. Przez trzy lata zmodernizowano  trzy kotły, i tak: w 2008 roku – kocioł Nr 3 i parametry ogólne, w roku 2009 – kocioł Nr 2, w roku 2010 – kocioł Nr 1. W roku 2011 w związku z umorzeniem spłaty części pożyczki z  WFOŚiGW w Lublinie realizując następne zadania ekologiczne zbudowano i uruchomiono system telemetrii w 16-tu węzłach grupowych. W roku 2013 PEC Spółka z o.o. planuje  budowę urządzeń odpylających za kotłem Nr 4 finansowaną w części z umorzenia spłaty części pożyczki z  WFOŚiGW w Lublinie.

   W przypadku gdyby okazało się, że koszty wytwarzania energii cieplnej z paliwa stałego  i związane z nim (zakup uprawnień do emisji CO2 itp.) byłyby wyższe od kosztów nośnika gazowego PEC Spółka z o.o. rozważa przebudowę źródła ciepłaogrody PEC na kotły gazowe z zastosowaniem małej kogeneracji, opartej na silniku gazowym w celu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła odpadowego dla własnych potrzeb.

   W wyniku działań oszczędnościowych oraz z uwagi na przeprowadzane prace termoizolacyjne u Odbiorców systematycznie spada wielkość zamawianej mocy cieplnej. Dla porównania: w 1997 roku wynosiła ona 36,6 MW, a na dzień 31 grudnia 2011 roku 24,134 MW. Wynika z tego, że nie ma niebezpieczeństwa braku pokrycia potrzeb przez ciepłownię miejską.

Data opublikowania: 12:08, 10 kwietnia 2012