Zadania

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie

 

1. Inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, które w szczególności obejmują:

– zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniami,

– udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i/lub narkomanii, problem przemocy w rodzinie, pomocy psychospołecznej i prawnej bądź informacji o możliwości skorzystania z pomocy w specjalistycznych  placówkach

– wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii

2. Opiniowanie:

– projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii a także sprawozdań z realizacji tych programów

– ofert składanych w ramach otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych na realizacje zadań z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, poprzez udział w pracach komisji konkursowej

– wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ilości tych punktów, określone w przedmiotowych uchwałach Rady Miasta oraz wyrażanie opinii związanych z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w drodze postanowienia

3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, w tym:

– informowanie o działalności instytucji, które zajmują się problematyką uzależnień

– udzielanie informacji o trybie kierowania na leczenie odwykowe

– przyjmowanie wniosków o skierowanie na leczenie osób zamieszkałych na terenie miasta Lubartowa i prowadzenie dalszych działań zmierzających do zobowiązania  do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, w tym:

–   rozmowy motywujące osoby uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego

– prowadzenie z rodzinami osób uzależnionych wywiadów i rozmów wspierających

– kierowanie na badanie do biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie orzekania uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego

–  przygotowanie dokumentacji związanej z postepowaniem sądowym

–  kierowanie wniosków do sądu o zobowiązanie poddania się leczeniu

4. Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zajmującego się organizowaniem, integrowaniem i koordynowaniem działań w tym obszarze problemów oraz w pracach grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w związku z uzależnieniami

5. Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Lubartów.

6. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie

7. Inne wynikające z bieżących potrzeb i przepisów prawa

Data opublikowania: 13:35, 31 grudnia 2015