Informacja dla przedsiębiorców

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej „organem zezwalającym”.
Zezwolenie wydaje się na podstawie wniosku przedsiębiorcy (odnośnik do wniosku).

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
• dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
• zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
• decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021).

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – nie krótszy niż 2 lata.

Przypominamy o konieczności złożenia w terminie do 31 stycznia każdego roku oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym – zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Oświadczenie złożone w terminie do 31 stycznia może być zweryfikowane i jeśli będzie zawierać fałszywe dane zostanie wszczęte postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o nowe nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnosić na rachunek Gminy Miasto Lubartów w każdym roku kalendarzowym w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego (zgodnie z art.111 ust. 7 ustawy).

Opłatę w należnej wysokości wnosi się na rachunek bankowy:
PKO Bank Polski SA
95 1020 3147 0000 8902 0102 7945

Data opublikowania: 12:39, 31 maja 2017