MKRPA

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy o konieczności złożenia w terminie do 31 stycznia b.r. oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym – zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2018 r. poz. 2137)

Oświadczenie złożone w terminie do 31 stycznia może być zweryfikowane i jeśli będzie zawierać fałszywe dane zostanie wszczęte postępowanie w sprawie cofnięcia zezwoleń. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o nowe nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnosić na rachunek Gminy Miasto Lubartów w każdym roku kalendarzowym w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września (zgodnie z art.111 ust. 7 ustawy).

Dodatkowe informacje

Zasady wygaszania zezwoleń w związku z niezłożeniem oświadczenia oraz niedokonaniem opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia b.r.

1. W przypadku niezłożenia  w terminie do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku – jeżeli przedsiębiorca  w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11ust. 2 ustawy.

2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia opłaty w wysokości określonej w art.  111  ust. 2 i ust. 5 ustawy, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art.  111  ust. 2 i ust. 5 ww. ustawy, powiększonej o 30%. tej opłaty. Te same zasady będą obowiązywać w przypadku braku opłaty kolejnych rat.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Opłatę w należnej wysokości wnosi się na rachunek bankowy:

PKO Bank Polski SA

95 1020 3147 0000 8902 0102 7945


Dokumenty do pobrania


Posiedzenia Komisji odbywają się 2 razy w miesiącu (co druga środa) w sali obrad w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12.


Zagadnieniami związanymi z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii zajmuje się  Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (Urząd Miasta Lubartów, II piętro, pok.215), który ściśle współpracuje z MKRPA w Lubartowie.
 


Punkt Konsultacyjno – Informacyjny w Lubartowie  mieści się przy ul. 3 Maja 24 A (wejście z tyłu  za Miejską Biblioteką Publiczną Filia Nr 1).

Punkt czynny jest w poniedziałki i czwartki w godz. 1600 – 1800 . W Punkcie można skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistów: psychologa, terapeuty uzależnień. Pomoc skierowana jest dla osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, spożywających alkohol ryzykownie lub szkodliwie, osób używających innych substancji psychoaktywnych, współuzależnionych, a także dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Do zadań Punktu należy w szczególności:

1) Udzielanie informacji o pomocy społecznej, psychologicznej i prawnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

2) Prowadzenie konsultacji indywidualnych obejmujących: motywowanie do terapii, udzielanie porad dotyczących możliwości leczenia, diagnozowanie uzależnienia oraz problemów osobistych będących jego skutkami, nauka i wspieranie umiejętności utrzymywania abstynencji, prowadzenie klientów po podstawowym programie leczenia realizujących dalsze etapy swojego trzeźwienia.

3)   Prowadzenie konsultacji dla członków rodzin osób uzależnionych

4) Wykonywanie czynności biegłego sądowego w zakresie orzekania uzależnienia od alkoholu oraz wydanie pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego wobec osób kierowanych na badanie przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie lub Sąd Rejonowy w Lubartowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Ponadto osoby uzależnione, współuzależnione, dotknięte przemocą mogą uzyskać pomoc TUTAJ

Przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP działa pierwszy w Polsce telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, tj. uzależnienia od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia.

Data opublikowania: 10:39, 23 grudnia 2019