Lubartowska Strefa Gospodarcza

   Koncepcja Lubartowskiej Strefy Gospodarczej została określona w projekcie „Teraz biznes – budowa Lubartowskiej Strefy Gospodarczej”, który był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II – „Infrastruktura ekonomiczna”, Działanie 2.4 Schemat B – „Marketing gospodarczy”. 
   Przedmiotem projektu było tworzenie Lubartowskiej Strefy Gospodarczej stanowiącej spójny produkt marketingowy promujący lubartowskich przedsiębiorców, miasto Lubartów i Lubelszczyznę. Strefa została wyznaczona w oparciu o istniejący obszar gospodarczy, a jej trzon stanowią tereny inwestycyjne przygotowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach projektu „Czas na Lubartów – kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje”Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej). 
   W obszar strefy sukcesywnie włączane są tereny znajdujące się w różnym stadium rozwoju – zarówno te zagospodarowywane przez przedsiębiorców jak i te typu Greenfield przygotowywane pod inwestycje.

tereny pod inwestycje Lubartów

Tereny inwestycyjne w Lubartowie

   Celem głównym projektu „Teraz biznes – budowa Lubartowskiej Strefy Gospodarczej” była promocja gospodarcza Województwa Lubelskiego poprzez kampanię promocji gospodarczej Lubartowa.
   Projekt obejmował również utworzenie miejskiego portalu internetowego dla przedsiębiorców i o przedsiębiorcach oraz organizację biura obsługi inwestora działającego na poziomie jednostki samorządu terytorialnego, obejmującego swoim zasięgiem całą Polskę.

 
Program rozwoju Lubartowskiej Strefy Gospodarczej można pobrać TUTAJ

Data opublikowania: 09:01, 20 stycznia 2012