Infrastruktura miejska

   Wyposażenie Miasta w podstawową infrastrukturę techniczną decyduje w dużym stopniu o jakości życia mieszkańców i zdecydowanie wpływa w znaczący sposób na jego atrakcyjność inwestycyjną.

Infrastruktura Lubartowa jest dobrze rozwinięta:

Ujęcia wody

   Źródłem zaopatrzenia Lubartowa w wodę jest ujęcie komunalne przy ulicy Nowodworskiej  w Lubartowie, otoczone strefą ochrony ujęcia, zapobiegającą pogorszeniu jakości tych wód. Na jakość wód podziemnych wpływ wywiera niezbyt intensywny rolniczy charakter zagospodarowania obszaru oraz rozwój miejskiej sieci kanalizacyjnej.

   W 2006 roku zakończono modernizację ujęcia wody w ramach projektu „Rozwój gospodarczy Lubartowa” realizowanego przez Związek Miasta i Gminy Lubartów współfinansowanego z programu PHARE 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza.  Ujęcie dostarcza wodę nie tylko mieszkańcom miasta i gminy, ale również przedsiębiorcom.ujęcie wody w Lubartowie Pracuje nieprzerwanie od 1976 roku. Od tego czasu obiekt poddany był modernizacji i rozbudowie, w szczególności zrealizowano drugi zbiornik wyrównawczy o pojemności 1000m3, wybudowano drogi dojazdowe i zainstalowano dodatkowe pompy II°. Według norm krajowych, obowiązujących do roku 2000, pobierana woda nie wymagała odżelazienia, ani stałej dezynfekcji. Nowe przepisy sanitarne, podnoszące wymogi jakości wód do standardów europejskich wymusiły zmiany w technologii ujęcia i uzdatniania wód, w szczególności konieczność ich odżelazienia. Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania w Lubartowie konieczna była również z uwagi na dekapitalizację urządzeń technicznych (wyeksploatowane pompy, konieczna wymiana zbiorników hydroforowych itp.). Zakresem przebudowy objęto uzdatnianie (odżelazienie wody i awaryjną dezynfekcję) i pompownię II°, wraz z instalacjami i urządzeniami związanymi. Wyremontowano również pomieszczenia technologiczne i rurociągi.

Sieć wodociągowa

   Sieć wodociągowa na terenie miasta Lubartów pracuje w układzie pierścieniowo – promieniowym. Długość jej wynosi 63,72km . Wykonana jest z rur a-c, żeliwnych, stalowych i PCV.

   W pełni zabezpiecza dostawę wody dla wszystkich mieszkańców. Wyjątek stanowią przyszli mieszkańcy, zabudowujący nowe tereny, które nie są uzbrojone w sieć wodociągową. Dla nich będą budowane sieci w przyszłych latach zgodnie z ustalonym planem inwestycji na lata 2009 – 2013.

Woda do miasta doprowadzana jest przewodem magistralnym Ø 350 do osiedla na północy miasta (Osiedle Kopernika) oraz odcinkiem magistrali Ø500 i Ø200 do środkowej i południowej części Lubartowa.

   Obecnie wykonanych jest 2749 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 52,59 km.

Sieć kanalizacyjna

   Mieszkańcy miasta Lubartowa korzystają z sieci kanalizacyjnej rozdzielczej co oznacza, że ścieki sanitarne powstałe w wyniku przemian metabolicznych człowieka i jego działalności (w tym działalności przemysłowej) odprowadzane są i oczyszczane oddzielnie od ścieków opadowych (deszczowych).

   Ogółem w Lubartowie eksploatowanych jest 52,13 km sieci kanalizacyjnej oraz 22,51 km przykanalików (przyłączy kanalizacyjnych).

   Sieć kanalizacyjną stanowią przede wszystkim rury o średnicy powyżej Ø 200 mm wykonane z różnych materiałów (betonu, kamionki czy PCV). Maksymalna średnica eksploatowanego kanału sanitarnego wynosi  1000 mm.

   Z uwagi na zróżnicowane ukształtowanie terenu oraz potrzebę odprowadzania ścieków sanitarnych w zbiorowym systemie kanalizacyjnym, potrzebne było wybudowanie przepompowni ścieków. Dział Wodociągów i kanalizacji eksploatuje 3 przepompownie ścieków zlokalizowane przy ul. Leśnej , Aleje Zwycięstwa i Gazowej.

   Sieć kanalizacji sanitarnej jest systematycznie czyszczona przez służby techniczne tutejszego Przedsiębiorstwa. Usuwany jest z niej osadzający się piach, osady oraz złogi tłuszczu utrudniające grawitacyjny spływ ścieków w kierunku oczyszczalni. Dział Wodociągów i Kanalizacji przy użyciu specjalistycznego sprzętu, każdego roku dokonuje czyszczenia kilkunastu kilometrów sieci.

Podział sieci kanalizacyjnej ze względu na rodzaj materiału użytego do jej budowy przedstawia się następująco:

 • beton 1 %
 • kamionka 63 %
 • PCV 34 %
 • inne 2 %

Infrastruktura elektroenergetyczna

   Elektroenergetyczne sieci na terenie miasta Lubartowa eksploatuje PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Rejon Energetyczny Lublin-Teren. Miasto zasilane jest z GPZ Lubartów (Główny Punkt Zasilania) obok siedziby Posterunku Energetycznego Lubartów. GPZ zasilany jest dwoma liniami WN-110 kV: od strony Lublina i od strony Kocka. Na obszarze miasta rozprowadzonych jest 8 ciągów kablowych i 5 napowietrzno-kablowych średniego napięcia 15 kV. Miasto posiada 104 stacji transformatorowych średniego napięcia. Pobór mocy przez Lubartów wynosi około 10,3 MW.

   Większość sieci na terenie miasta powstała w latach 1960-1975 w ramach powszechnej elektryfikacji miast i wsi. Okres amortyzacji tych sieci w zależności od rodzaju wynosi 25 -33 lat. Zależnie od stanu technicznego sieci napowietrzno-kablowej średniego i niskiego napięcia jest ona poddawana bieżącej modernizacji. Według stanu na 30 kwietnia 2012 r. na terenie miasta skablowanych jest:

 • 54,2 % sieci niskiego napięcia,
 • 79 % sieci średniego napięcia.

   Wraz z rozwojem miasta zajdzie potrzeba wyprowadzenia nowych ciągów kablowych średniego napięcia z istniejącego GPZ dla zasilenia nowych odbiorców energii oraz poprawy warunków zasilania dotychczasowych odbiorców. Ponadto w miarę wzrostu obciążeń konieczne będzie wybudowanie dodatkowych wnętrzowych i napowietrznych stacji transformatorowych średniego napięcia w istniejącej zabudowie. Konieczna będzie przebudowa większości linii napowietrznych na kablowe lub napowietrzne izolowane.

   PGE Dystrybucja S.A.  jest w posiadaniu koncepcji budowy drugiego GPZ w południowej części miasta. Wybudowanie GPZ zapewni rezerwę mocy na najbliższe dziesięciolecia oraz w znaczący sposób poprawi stabilność zasilania miasta i okolic. W ramach porządkowania infrastruktury technicznej miasta planowane jest zastępowanie istniejących linii napowietrznych niskiego napięcia liniami kablowymi.

   Istniejące podwieszone oświetlenie drogowe zostało zmodernizowane w latach 2004-2005. Obecnie wszystkie nowe odcinki oświetlenia drogowego wykonywane są jako linie kablowe wydzielone i pozostają na majątku gminy Lubartów.

Ciepłownictwo

   Na terenie miasta Lubartów znajdują się trzy centralne źródła ciepła, którymi są ciepłownia przy ul. Zielonej, ciepłownia zakładów Solbet Lubartów S.A. oraz ciepłownia Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Ks. J. Popiełuszki. Głównym źródłem ciepła na terenie miasta jest Miejski System Cieplny, będący własnością i eksploatowany przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC) w Lubartowie sp. z o.o. jednoosobową spółkę Miasta Lubartów. Bardziej szczegółowe dane na temat sieci ciepłowniczej PEC można znaleźć TUTAJ.

Zaopatrzenie w gaz

   Lubartów ma dostęp do sieci gazu ziemnego, a rozlewnia gazu płynnego zaopatruje gospodarstwa domowe i zakłady przemysłowe.

Infrastruktura drogowa

   Łączna długość dróg publicznych w mieście wynosi 72,109 km w tym:

 • drogi krajowe –  1,4 km (obwodnica miasta) stan techniczny dobry;
 • drogi wojewódzkie –  1,775 km (ulice: Kleeberga, Wojska Polskiego) stan techniczny dobry, należy wybudować jedynie chodniki;
 • drogi powiatowe – 11,714 km (ulice: Powstańców Warszawy, Nowodworska, Szaniawskiego, Kopernika – stan techniczny dobry, ulica Lipowa, Wierzbowa , Krańcowa – w części wymagają remontu, ulice: Aleje Tysiąclecia, Kolejowa) – stan zły, wymagają remontu;
 • drogi gminne – 67,39 km (162 ulic):
 • 127 ulic posiada nawierzchnię utwardzoną – asfaltową oraz z kostki brukowej z czego 59 w stanie technicznym dobrym, 52 w stanie technicznym złym – wymagają przebudowania,
 • 35 ulic o nawierzchni gruntowej, żużlowej – wymagają budowy, w części należy dokonać wykupu gruntów.

Ponadto istnieją drogi osiedlowe, wewnętrzne nie zaliczone do kategorii dróg publicznych, których łączna długość wynosi ok. 3 km.

Komunikacja pasażerska

Miasto Lubartów posiada dobre połączenia drogowe z najważniejszymi ośrodkami miejskimi województwa. Ponadto, dostępna jest także linia nr 1 komunikacji miejskiej regularnie kursująca na trasie: ul. Lubelska, ul. Kolejowa, ul. Lubelska, ul. Słowackiego, ul. Kopernika – obsługiwana jest przez przewoźnika prywatnego. Dogodne połączenia z Lublinem zapewniają linie prywatnych przewoźników oraz komunikacja PKS. Co więcej, miasto dysponuje transportem drogowym taxi – jest to pięciu przewoźników posiadających pięć pojazdów.

Oczyszczalnie ścieków

   Wody w rzece Wieprz ze względu na zbyt duże wartości fosforanów, azotanów i często występujące bakterie E.Coli są wodami pozaklasowymi. Głównym źródłem zanieczyszczeń jest także zrzut ścieków na odcinku jej górnego biegu.oczyszczalnia Lubartów Na poprawę parametrów wody w rzece Wieprz istotny wpływ miała oddana do eksploatacji w 1997 roku oczyszczalnia ścieków oraz rozbudowująca się w ostatnich latach sieć miejskiej kanalizacji sanitarnej oraz budowa separatorów na odpływach kanałów burzowych. Nowoczesna, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków oddana do użytku w 1997 roku posiada rezerwę wydajności. Jest to oczyszczalnia ścieków działajaca w technologii fińskiej firmy Raiso Engineering, którą zaprojektowano na obciążenie ściekami 6100m3/d.

Po realizacji projektu związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach programu Phare 2002 (projekt realizowany był przez Związek Miasta i Gminy Lubartów) oczyszczalnia otrzymuje do 3.000 m3 ścieków na dobę, czyli pracuje z obciążeniem do 49%, w stosunku do możliwości projektowych.

   Kanalizacja deszczowa o długości 13.028,35 mb pokrywa 20% zabudowanego obszaru Miasta.

Data opublikowania: 00:04, 2 kwietnia 2012