Infrastruktura miejska

Budowa cmentarza komunalnego

   W 1998 r. wybudowano cmentarz komunalny za łączną kwotę około 700 tys. zł. W latach następnych aż do chwili obecnej budowane są alejki.

Gazyfikacja

   W latach 1998 – 2000 wybudowano sieć gazową średniego ciśnienia od stacji redukcyjno – pomiarowej I stopnia w Koloni Skrobów przez ulicę Lipową, Szaniawskiego, Powstańców Warszawy do siedziby ROTO – FRANK oraz od ul. Aleje Tysiąclecia do siedziby PEC w Lubartowie. Poniesiony koszt ok. 2,3 mln. Inwestycja finansowana ze środków własnych miasta przy pomocy częściowo umorzonej pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie oraz częściowo refundowana przez Zakład Gazowniczy w Lublinie. Miasto zyskało alternatywne i ekologiczne źródło ciepła.

Rewitalizacja centrum miasta Lubartowa

centrum Lubartowa

  • W latach 2003-2004 w ramach programu PHARE 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza Małe Inwestycje Infrastrukturalne zrealizowano projekty „Rewitalizacja centrum Miasta Lubartowa” oraz „Rewitalizacja centrum Miasta Lubartowa – działanie dodatkowe”, w wyniku których zmodernizowano nawierzchnię placów, ulic i chodników w centrum miasta o pow. ok. 1,5 ha łącznie, z wykonaniem kanalizacji burzowej z separatorem wód opadowych, przebudową sieci wodociągowej oraz elementami małej architektury, takimi jak fontanna, wodopoje, ławeczki. – Wartość zadania 2 298 000 zł – w tym dotacja UE w wysokości 1 235 753 zł.
  • W latach 2010-2011 zrealizowano inwestycję pn.: „Rewitalizacja centrum miasta Lubartowa – zagospodarowanie Rynku II – etap I”, obejmującą przebudowę nawierzchni placu przy ul. Rynek II oraz  ulic Rynek II, Jana Pawła II, Farnej, Krótkiej oraz części ulic 11-go Listopada, Partyzanckiej i Kościuszki wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, a także przebudową linii energetycznych i oświetlenia ulicznego.

   Dzięki realizacji inwestycji Lubartów zyskał nowy wygląd ulic i placu w centrum miasta. Na placu została  wykonana nowa nawierzchnia z płyt i kostki granitowej, przecinana pasami z kostki brukowej grafitowej, zostało wykonane nowe oświetlenie i elementy małej architektury (ławeczki, donice na kwiaty, maszty).  Przebudowane ulice zyskały nową nawierzchnię pasów jezdnych i chodników z kostki brukowej. Wody opadowe z centrum miasta są odprowadzane poprzez wykonaną kanalizacje deszczową, zakończoną separatorem ropopochodnych w celu ich oczyszczenia. W modernizowanych ulicach została wymieniona sieć wodociągowa. Wartość zadania wyniosła 4, 6 mln PLN.

Budowa targowiska miejskiego przy ul. Kościuszkitargowisko w Lubartowie

W latach 2009-2010 wykonano:

  • zadaszenie zespołu straganów o powierzchni użytkowej 602,10 m2,
  • nawierzchnię placów, chodników, parkingów i dróg wewnętrznych o łącznej powierzchni 3 368,70 m2,
  • kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe z terenu placu,
  • oświetlenie placu,
  • 34 stoły do handlu koszykowego,
  • przyłącza wod. – kan. i energetycznego,
  • przebudowę sieci i urządzeń energetycznych.

Koszt zadania wyniósł ok. 1,3 mln PLN.

Data opublikowania: 08:57, 23 kwietnia 2012