ZIELONY LOF

Gmina Miasto Lubartów przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zielony LOF”, realizowanego przez pięć gmin wchodzących w skład Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 25.11.2016 r. o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020.

W projekcie uczestniczy pięć gmin:  Lider projektu – Gmina Miasto Lubartów oraz czterech partnerów: Gmina Miejska Świdnik, Gmina Niemce, Gmina Spiczyn i Gmina Wólka.

Projekt „Zielony LOF” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.4 Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. W dniu 22.12.2017 roku Gmina Miasto Lubartów, będąca Liderem projektu,
w imieniu pozostałych gmin, podpisała umowę o dofinansowanie z Województwem Lubelskim.

Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej terenów Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego  poprzez poprawę jakości terenów zielonych połączoną z odpowiednim zarządzaniem i ograniczeniem presji na te obszary. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania terenów zielonych i podniesienia ich atrakcyjności.

Gmina Miasto Lubartów w ramach projektu planuję realizację następujących zadań:

1. Modernizacja Parku Miejskiego oraz uzupełnienie infrastruktury podnoszącej atrakcyjność turystyczną na terenie Lubartowa, w tym:

• Adaptacja i uporządkowanie istniejących i właściwie funkcjonujących elementów przestrzennych na terenie Parku Miejskiego.

• Uporządkowanie i oczyszczenie stawu parkowego z uzupełnieniem o infrastrukturę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

• Budowę miejsc aktywnego wypoczynku dla dzieci i dorosłych.

2. Wykonanie ścieżki ekologicznej dostosowanej do potrzeb rowerzystów i pieszych wycieczek – łączna długość ścieżki ok 7 km oraz wykonanie małej infrastruktury turystycznej.

3. Utworzenie, po przebudowie budynku należącego do miasta, punktu informacji turystycznej, zapewniającego obsługę w min. 2 językach obcych. Obiekt ten będzie dostosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

W Gminie Miejskiej Świdnik projekt  obejmuje  działania  służące  poprawie  stanu  terenów zielonych  i  ich  ochronę  w  celu szerszego udostępnienia zasobów przyrodniczych miasta Świdnik:

– teren zieleni parkowej obszaru Brzeziny I i II,

– teren zieleni w ramach rekultywacji wysypiska śmieci przy ul. Krępieckiej,

– strefa zielona zlokalizowana na terenie rekreacyjno -wypoczynkowym AVIA.

  1. Teren zielony obszaru Brzeziny I i II.

Planuje się nasadzenia na całej długości terenu o charakterze naturalistycznym ujętym 
w formę wstęg, „suchych rzek” i barwnych plam, połączonych z tradycyjnym trawnikiem.  Usytuowanie wzdłuż całego terenu serii obiektów małej architektury i urządzeń o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, adresowanych do różnych grup wiekowych. Planuje się poprowadzenie  przez  teren  ciągu pieszo-rowerowego, wzdłuż  którego rozmieszczone  zostaną lampy, ławki, kosze śmietnikowe, stojaki na rowery oraz zadaszone wiaty. W ramach projektu przewidziano budowę alejek
wraz z miejscami wypoczynkowymi.

  1. Rekultywacja terenu po wysypisku (ul. Krępiecka)

Planuje się rekultywację terenu byłego wysypiska – obsianie mieszankami traw, z uprzednim rozrzuceniem mieszanki ziemi urodzajnej i torfu, oraz nawożeniem, oczyszczanie z krzaków, chwastów, suchych gałęzi i liści oraz nasadzenia, budowę alejek wraz  z  miejscami wypoczynkowymi (ławkami).

  1. Strefa zielona ( w tym Park Miejski) na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym  AVIA.

Planowane działania dotyczą rekultywacji istniejących trawników i założenie nowych, prac przy   drzewostanie, nowe nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów.  Planowane  jest odnowienie  zielonej  przestrzeni publicznej, regeneracja i uporządkowanie, budowa ciągów pieszych i oświetlenia oraz posadowienie małej architektury – źródełek wody pitnej, pergoli, ławek, koszy  na  śmieci, toalety  publicznej, stolików do gier w: karty, szachy, warcaby, chińczyka, zorganizowanie miejsca na plac piknikowy,  budowa tężni solankowej. Planowane jest wybudowanie ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej wzdłuż której będą wykonane nasadzenia roślin rzadkich i zagrożonych,  z  tabliczkami  informującymi  o  gatunku – mini ogródek przyrodniczy.

 

Gmina Niemce w ramach projektu zrealizuje następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej działka nr: 215 m. Baszki
gm. Niemce.

2. Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej działka nr: 2424 w m. Dys
gm. Niemce.

3. Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej działka nr: 214/2  m. Swoboda
gm. Niemce .

4. Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej działki nr:  934/2 w m. Wola Niemiecka i nr: 2794 w m. Niemce gm. Niemce.

5. Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej działki nr: 30/16 i 2724 ul. Kwiatowa gm. Niemce m. Niemce.

6. Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej działki nr:  31 i nr: 91 w m. Pólko gm. Niemce.

7. Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej działki nr:  935 w m. Wola Niemiecka oraz nr: 168 i 72 w m. Ciecierzyn  gm. Niemce.

8. Przebudowa w zakresie zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku koła rolniczego
na zielona szkołę, wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, ogrzewania i montażem podgrzewaczy elektrycznych.

9. Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki rowerowej ul. Starowiejska w m. Jakubowice Konińskie.

10. Przebudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej na działkach o nr: 421/5 i 422/3
w m. Dys (Bernatówka).

11. Oznakowanie ścieżek rowerowych.

12. Dendrologia.

W ramach projektu Gmina Spiczyn opracuje inwentaryzacje przyrodniczą poniżej wymienionych terenów:

–        Zawidzki Kąt” w dolinie rzeki Wieprz,

–        „Torfowisko k. Kolonii Zawieprzyce” przy lesie Zawieprzyckim,

–        Użytek ekologiczny w Ziółkowie w obrębie Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego,

–        Użytek ekologiczny w kolonii Spiczyn,

–        Użytek ekologiczny w Charlężu,

oraz pomniki przyrody:

aleje lipowe przy drogach:  Charlęż, Jawidz – Lubartów – 3 000 m, Charlęż – Jawidz- 1 500 m

 

W ramach projektu na terenie Gminy Wólka planowane jest wykonanie ścieżki ekologicznej biegnącej przez następujące miejscowości; Łysaków, Turka, Sobianowice, Bystrzyca wraz
z małą infrastrukturą towarzyszącą tj.; miejsca postojowo–wypoczynkowe z ławkami
i stojakami na rowery, tablice informacyjno-edukacyjne, kosze na śmieci.

Ponadto w miejscowości Łysaków wykonana zostanie wieża widokowa, z której będzie można obserwować piękno otaczającej nas przyrody.

Planowana długość ścieżki to ok. 10 km.

Realizacja przedsięwzięcia, w głównej mierze służyć będzie podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Wólka, jak i przybyłych na jej teren turystów. Dodatkowo pomoże zabezpieczyć przed degradacją obszary chronione natura 2000.

 

Termin realizacji projektu: 2016 – 2020

Całkowita wartość projektu wynosi: 21 812 155,93 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 21 566 478,24 zł

w tym:

– Gmina Miasto Lubartów: 10 045 693,94 zł;

– Gmina Miejska Świdnik: 4 099 746,00 zł;

– Gmina Niemce: 3 015 169,00 zł;

– Gmina Spiczyn: 80 405,00 zł;

– Gmina Wólka: 4 325 464,30 zł.

 

Kwota dofinansowania z EFRR: 18 229 980,94 zł

 w tym:

– Gmina Miasto Lubartów: 8 491 549,11 zł;

– Gmina Miejska Świdnik: 3 465 484,28 zł;

– Gmina Niemce: 2 548 699,55 zł;

Gmina Spiczyn: 67 965,74 zł;

– Gmina Wólka: 3 656 282,26 zł.

 

Data opublikowania: 09:01, 21 marca 2018