Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie

W dniu 15 grudnia 2017 r. Gmina Miasto Lubartów zawarła umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lubartowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Lubartowa poprzez wykonanie głębokiej kompleksowej termomodernizacji sześciu placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie miasta.

Termomodernizacja budynków zostanie wykonana w oparciu o przeprowadzone audyty energetyczne i opracowaną dokumentację techniczną. Planowany zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:

– ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów, piwnic;

– wykonanie nowych elewacji budynków;

– wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej;

– remont zadaszeń, schodów i podestów zewnętrznych;

– wymianę pokryć dachowych;

– wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych poniżej poziomu terenu;

– wymianę instalacji: c.o. ,c.w.u, odgromowej;

– wymianę grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych;

– budowę instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w salach gimnastycznych;

– wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED;

– modernizację części węzłów cieplnych z zastosowaniem niezależnego regulatora pogodowego;

– montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków;

– poprawę dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych.

W efekcie realizacji projektu poprawi się stan techniczny budynków oświatowych, a także, dzięki odnowieniu elewacji, nastąpi poprawa estetyki przestrzeni publicznej.

 

Termin realizacji projektu: 2016 – 2019

Całkowita wartość projektu: 18 403 112,65 zł

Kwota dofinansowania z EFRR:  12 510 705,05 zł

 

Data opublikowania: 08:37, 16 marca 2018