Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1 w Lubartowie wraz z przebudową boiska sportowego


 

W latach 2010-2015 został zrealizowany projekt 

pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1 w Lubartowie wraz z przebudową boiska sportowego”, 
w ramach Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna, Działania 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Jednym z elementów projektu była realizowana w 2010 roku przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjnej o nawierzchni z tworzywa sztucznego, wraz z jego ogrodzeniem. 
Miasto oprócz dofinansowania z EFRR otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 100 000,00 zł. 
W latach 2014-2015 została przeprowadzona termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubartowie. Inwestycja polegała na dociepleniu ścian i stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Sali gimnastycznej 
i łącznika.
 
Całkowita wartość projektu: 1 502 382,97 zł.
 
W tym dofinansowanie w kwocie: 899 861,80 zł
 

Data opublikowania: 09:11, 10 maja 2016